Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit voordat u begint. Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Verder bekijkt u de volgende stappen. Komt u hier niet uit? Neem dan contact met ons op.

Stap 1: begin met de vergunningscheck

Begin met een vergunningscheck op het Omgevingsloket Online. De vergunningscheck bestaat uit een aantal vragen. Zo ontdekt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Ga naar het Omgevingsloket Online(externe link)

Stap 2: controleer het bestemmingsplan

Check op Ruimtelijke plannen(externe link) of uw plannen aan de regels van het bestemmingsplan voldoen. 

Stap 3: vraag tijdig uw vergunning aan

Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u die minimaal 8 weken voor de start van de werkzaamheden aan via Omgevingsloket online(externe link).

Ingewikkelde of uitgebreide plannen? 

Heeft u ingewikkelde of uitgebreide plannen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. Dit is niet verplicht.

Plan een vooroverleg

U kunt ook, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, een schriftelijk vooroverleg bij ons aanvragen. Wij toetsen de plannen dan aan de regels voor vergunningsvrij bouwen, het bestemmingsplan en leggen het zo nodig voor aan de omgevingscommissie. Hier zijn wel kosten aan verbonden en het kost tijd, maar zo kunt u vooraf beter de haalbaarheid inschatten van uw bouwplannen.

Neem hiervoor contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.

Wat kost een vooroverleg?

Het in behandeling nemen van een vooroverleg kost €150,- (leges). Daar komen de kosten voor de omgevingscommissie nog bij.

Deze kosten worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning als de aanvraag binnen 6 maanden wordt ingediend. Let op: de advieskosten voor welstand houden stand, deze worden dus niet in mindering gebracht.

Geen garantie

Een positief bericht op het vooroverleg geeft overigens geen garantie dat er ook daadwerkelijk een vergunning kan worden verleend. Er wordt dan namelijk ook nog naar andere aspecten onderzocht dan bij een vooroverleg, zoals bijvoorbeeld Bouwbesluit 2012(externe link).

Eindbrief

Na dit vooroverleg ontvangt u een eindbrief. Staat hierin een positief advies? Dan kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een aanvraag brengen we kosten (leges) in rekening. Let op: deze kosten betaalt u ook als u de aanvraag intrekt of als wij uw aanvraag afwijzen. De hoogte van de kosten hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld van:

 • de bouwkosten;
 • het aantal vergunningen dat u nodig heeft;
 • of het plan past binnen de regels van het bestemmingsplan;
 • of uw aanvraag beoordeeld wordt door de Omgevingscommissie.

Een overzicht van alle tarieven vindt u in de Legesverordening 2023(externe link).(externe link)

Hoe gaat het verder?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

In sommige gevallen wordt een termijn opgeschort. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens nodig hebben of als u meer tijd nodig heeft om een onderzoek uit te laten voeren.

Communicatie via jeleefomgeving.nl

De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nl(externe link). Lees hier meer over hoe het werkt

Gaat u graven? Maak een graafmelding!

Voordat u begint met de bouw- en/of graafwerkzaamheden, is het voor u belangrijk dat u weet waar (elektriciteits)kabels en/of (gas)leidingen liggen. Zo voorkomt u graafschade. Lees meer over de graafmelding.

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Wilt u gronden of gebouwen gebruiken die in strijd zijn met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan, dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Hieronder leest u meer.

Hoe werkt het?

Gebruik in strijd met ruimtelijke plannen

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • Een bestemmingsplan.
 • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan.
 • Een exploitatieplan.
 • Een beheersverordening.
 • Een voorbereidingsbesluit.

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

Elke gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied de bestemming wonen. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

 • wonen in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is;
 • gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar);
 • starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning;
 • gebruik van een woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn;
 • gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • gebruik van een recreatiewoning als woning.

Wat moet ik doen?

Bekijk via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied. Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen. 

Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning nodig hebt. Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Ingewikkelde of uitgebreide plannen? Wij denken graag mee.

U kunt ook een schriftelijk vooroverleg bij ons indienen. Wij toetsen de plannen dan aan de regels voor vergunningsvrij bouwen, het bestemmingsplan en leggen het zo nodig voor aan de omgevingscommissie (voorheen welstandscommissie). Hier zijn wel kosten aan verbonden en het kost tijd, maar zo kunt u vooraf beter de haalbaarheid inschatten van uw bouwplannen. 

Principeverzoek

Als er in het bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen voor een ontheffing van de regels voor die activiteit, dan kunt u ook een principeverzoek indienen om zo te onderzoeken of het bestuur toch bereid is om van de regels van het bestemmingsplan af te wijken. 

Wat moet ik meenemen?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, heeft u het volgende nodig:

 • uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers);
 • gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt;
 • een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken;
 • een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien;
 • een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied;
 • een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente;
 • uw motivatie voor het uit te voeren plan.

Hoe gaat het verder?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden. De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning. 

In sommige gevallen wordt een termijn opgeschort. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens nodig hebben of als u meer tijd nodig heeft om een onderzoek uit te laten voeren.

Downloads

Schetsplan voor vooroverleg

Met dit formulier kunt u een schetsplan indienen. Hiermee kunt u advies krijgen van de omgevingscommissie en/of een globale toets aan het bestemmingsplan en bouwvoorschriften van de gemeente Maasgouw.

Aanvraag principeverzoek

Dit formulier kunt u gebruiken voor het krijgen van een principestandpunt van het college van burgemeester en wethouders over de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief.

Bekendmakingen

Wilt u weten wie er in uw omgeving een vergunning aangevraagd heeft? Of heeft u zelf een aanvraag gedaan? Dit wordt gepubliceerd bij de bekendmakingen. U vindt deze via Overheid.nl(externe link) en en in 't Waekblaad.