Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Waar kan ik bezwaar tegen maken?

U kunt op deze pagina bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. 

Wanneer u het niet eens bent met een besluit over een belastingaanslag of over de WOZ-waarde van uw woning, geldt een andere procedure. Dit loopt via de BsGW.

Telefonisch contact

In een besluit staat vaak het telefoonnummer van de afdeling die het besluit heeft voorbereid. U kunt dit nummer ook eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Als u belt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van ons besluit blijven gelden. Ook krijgt u door te bellen geen extra tijd om bezwaar te maken. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden, zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Waar moet ik op letten bij het maken van bezwaar?

U kunt een bezwaarschrift indienen als dat staat vermeld in het besluit. Belangrijk hierbij is dat u een (persoonlijk) belang hebt bij het besluit. In het besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.

Uw bezwaarschrift is compleet als u de volgende informatie erin zet:

  • Uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • om welk besluit het gaat;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit (motivering);
  • uw handtekening.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen door in te loggen met uw DigiD of eHerkenning, of schriftelijk per post. 

Digitaal indienen

Wilt u digitaal bezwaar maken? Gebruik dan het formulier van burgerberichten:

DigiD linkFormulier bezwaar indienen

Schriftelijk indienen

Als u uw bezwaarschrift schriftelijk indient, dan richt u uw brief aan degene die het besluit genomen heeft. In uw besluit staat wie dat is. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, maar ook de gemeenteraad of de burgemeester. 

U stuurt uw bezwaarschrift naar de gemeente:
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

Als u uw bezwaarschrift binnen 6 weken bij de gemeente indient, zorgt u ervoor dat u niet te laat bent. De periode van 6 weken begint op de dag ná de datum waarop het besluit officieel bekend is gemaakt. Deze datum staat bovenaan op de brief. Soms wordt een besluit alleen gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. In deze publicatie staat dan de datum waarop het besluit is genomen

Wat als ik te laat ben?

Als u te laat uw bezwaarschrift indient of er ontbreken gegevens, dan kan uw bezwaarschrift nog niet in behandeling worden genomen. Mocht u te laat zijn, dan krijgt u de gelegenheid om aan te geven waarom u te laat bent. Ook bij het ontbreken van gegevens wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens alsnog in te dienen. 

Als u niet reageert op ons verzoek om aan te geven waarom u te laat bent, of de gevraagde gegevens niet indient, dan wordt uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld. Nadat wij uw reactie hebben ontvangen beoordelen wij of u een geldige reden hebt voor het te laat indienen van uw bezwaarschrift.

Wat gebeurt er nadat ik een bezwaarschrift ingediend heb?

U krijgt van ons een brief als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Hierin wordt het vervolg van de procedure beschreven. Het is mogelijk dat nog iemand een belang heeft bij uw bezwaarschrift, bijvoorbeeld een vergunninghouder. In dat geval wordt ook deze persoon of organisatie op de hoogte gesteld van uw  bezwaarschrift en de procedure. Hierbij wordt het bezwaar met uw naam en adresgegevens verzonden aan deze persoon of organisatie. Overige informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, worden onleesbaar gemaakt. 

Er zijn meerdere manieren om een bezwaarschrift te behandelen. Soms vindt er een gesprek plaats met partijen om te komen tot een oplossing. Het kan ook zo zijn dat uw bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften.

Op welke manier uw bezwaarschrift wordt behandeld, bespreekt de Adviseur bezwarenbehandeling van de gemeente met u. U wordt hier in de meeste gevallen over gebeld.

Te laat met beslissen op uw bezwaarschrift

U kunt de gemeente in gebreke stellen al er niet op tijd een beslissing op uw bezwaarschrift is genomen. De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om een besluit op uw bezwaar te sturen. Als wij dat niet op tijd doen, moeten wij een dwangsom betalen.