Als een gesprek niet tot een oplossing leidt, of kan leiden, wordt u bezwaarschrift voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Deze commissie bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij de gemeente Maasgouw. 

De volgende personen zijn door het college benoemd tot voorzitter of lid van de commissie:

  • Mevrouw mr. M.C.P. Korten ( voorzitter)
  • De heer mr. B. van Meurs
  • Mevrouw Ing. N.G.J. Lemlijn
  • De heer mr. P.H.C. van Meerten 
  • De heer mr. R.P.A.M. Friesen
  • Mevrouw mr. S. Stekhuizen
  • Mevrouw mr. V.H.M. Janssen- Thijs

De commissie wordt ondersteund door de adviseur bezwarenbehandeling, mevrouw C. Vissers.

Wat doet de commissie?

Hoorzitting

Als uw bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. U krijgt dan de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De hoorzittingen zijn meestal openbaar. In bijzondere situaties, zoals bijstandszaken, is de hoorzitting niet openbaar. 

Advies

De commissie geeft een advies over uw bezwaarschrift aan de gemeente. In dit advies geeft de commissie aan of de gemeente op de goede gronden tot een juist besluit is gekomen. 

Besluit op uw bezwaarschrift

Na het advies neemt de gemeente een besluit over uw bezwaarschrift. Dit besluit kan afwijken van het advies van de commissie. Dit moet dan wel goed worden gemotiveerd. Binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift moet dit besluit genomen worden. De beslissing kan met maximaal 6 weken uitgesteld worden. Dit gebeurt schriftelijk. 

Wanneer u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u bij de rechtbank beroep indienen(externe link).

Verzoek voorlopige voorziening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftenprocedure. Om dat te voorkomen, kunt u bij de rechtbank een verzoek om een ‘voorlopige voorziening' indienen waarbij u vraagt om het besluit te schorsen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Vergeet u hierbij niet een kopie van het bezwaarschrift mee te sturen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.(externe link)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Vissers via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0475) - 85 25 00 of via bezwaarschriftencommissie@gemeentemaasgouw.nl.