Privacy

Hier vindt u hoe gemeente Maasgouw omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een adres, maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Als gemeente hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig, zoals voor de aanvraag van een paspoort of het doorgeven van een verhuizing.

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN (rekeningnummer)

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens omdat de gegevens nodig zijn om: 

 • Onze taken van algemeen belang goed uit te kunnen voeren. 
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het kader van een publiek rechtelijke taak.

Als deze grondslag er niet is, uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming. In dat geval vragen we specifiek aan u of u toestemming geeft. 

Bewaartermijn: hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gemeente Maasgouw bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is. Of niet langer dan wettelijk geregeld is. En alleen voor het doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn.

Delen met derden

Gemeente Maasgouw verstrekt uw gegevens niet zomaar aan anderen. We verstrekken uw gegevens alleen als dat nodig is. Om voor u te kunnen doen wat u van ons vraagt. Of als het een wettelijke verplichting is. Soms verwerken andere organisaties uw gegevens in opdracht van ons om iets voor u te kunnen doen. Met deze organisaties sluiten we een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we dat deze organisaties veilig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor het delen van deze gegevens.

Beveiliging

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo voldoen we aan de geldende beveiligingsnormen voor gemeentes. Die staan in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). En dat is opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Maasgouw uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt. U mag daarnaast een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Zover dit wettelijk mag. Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente.

U kunt schriftelijk (per brief of e-mail) om inzage vragen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. We nemen contact met u op over hoe u zich kunt legitimeren. U mag niet de gegevens van andere personen inzien.

We behandelen uw verzoek zo snel mogelijk. De behandeltermijn is in ieder geval binnen een maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen. Is uw vraag erg complex dan kan de termijn verlengd worden met 2 maanden. Dat laten we u weten binnen een maand nadat we uw verzoek hebben gekregen.

Overzicht rechten

 • Recht van inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG / artikel 25 Wpg)
 • Recht van correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG / artikel 28 Wpg)
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG / artikel 28 Wpg)
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
 • Recht op dataportabiliteit (het doorgeven van uw persoonsgegevens) (artikel 20 AVG)
 • Recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG)

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Maasgouw? Neem dan contact op met de privacy-coördinator of de Functionaris Gegevensbescherming van gemeente Maasgouw. De contactgegevens staan onder aan deze pagina.

Bent u niet tevreden met de reactie van de gemeente over uw privacy-rechten, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt ook naar de Nationale ombudsman stappen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een genomen beslissing / besluit? Of nemen we maar geen besluit over uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina bezwaar maken. Dit staat ook in de brief waarin we het besluit aan u laten weten. Na de bezwaarprocedure is er nog de beroepsmogelijkheid bij de rechter.
 

Zelf doen: privacyrechten

Kijk op de pagina autoriteit persoonsgegevens voor meer informatie over uw rechten.

Cookies

Gemeente Maasgouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Dat wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en herinneren uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website zo goed mogelijk laten werken.  

Daarnaast plaatsen we cookies die informatie over het algemene gebruik van onze website verzamelen. Zo kunnen we de website beter maken. Zodat bijvoorbeeld informatie goed te vinden is. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. IP-adressen worden automatisch anoniem gemaakt. En we kunnen pagina’s die bekeken zijn achteraf niet koppelen aan een bepaald IP-adres. Voor de statistieken maken we gebruik van Piwik (SIM Analytics) en Site-Improve.

U kunt zich afmelden voor cookies. U moet uw internetbrowser dan zo instellen dat u geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contact 

Wilt u meer informatie over hoe wij als gemeente omgaan met persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op en vraag naar het privacybeleid. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente staat in het register van verwerkingen die u op aanvraag kunt inzien.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze privacycoördinator, mevrouw Nicole Haasen via n.haasen@gemeentemaasgouw.nl of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@gemeentemaasgouw.nl.