In Nederland vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan en samen leven. Om dit goed te regelen, zijn er wetten en regels. Daardoor weet iedereen wat er wel en niet mag. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen in onze gemeente. Dat noemen we de lokale wet- en regelgeving.

Wat is lokale wet- en regelgeving?

Er zijn verschillende soorten regels. De meest voorkomende leggen we hieronder kort uit. 

Verordeningen

Een gemeentelijke verordening is een wetgevende regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Een verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De belangrijkste verordening in de gemeente is de APV: de Algemene Plaatselijke Verordening.

Nadere regels

Nadere regels zijn een uitwerking van (onderdelen) van een verordening. Zaken die in een verordening op hoofdlijnen zijn benoemd, kunnen worden uitgewerkt in nadere regels. 

Beleidsregels

Beleidsregels zijn een soort richtlijnen die u als inwoners meer duidelijkheid moeten geven over de wijze waarop een bepaalde bevoegdheid van het bestuursorgaan wordt uitgevoerd. Een beleidsregel is geen wet. Deze regels worden vastgesteld door het college van B&W. 

Plannen

In (beleids)plannen wordt toegelicht hoe een bepaald onderwerp de komende jaren aangepakt zal worden.

Overig beleid

Overig beleid, zoals visies en het coalitieakkoord is te vinden op de pagina Visie en beleid.

Bekendmaking

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen. Door deze bekendmakingen wordt u op de hoogte gebracht van besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. Deze informatie gaat over bijvoorbeeld aangevraagde omgevingsvergunningen, wegafsluitingen of vergunningen voor grote evenementen. Bekendmakingen worden gepubliceerd via Officiële bekendmakingen van Overheid.nl.

Terinzagelegging

Soms leggen we een plan ter inzage. Bijvoorbeeld bij een omgevingsplan of visie. Als we dit doen, dan maken we dit bekend via een publicatie op Officiële bekendmakingen. In die publicatie kunt u de bijbehorende stukken digitaal inzien. Daar leest u ook hoe en tot wanneer u op onze plannen kunt reageren. 

Lokale wet- en regelgeving van Maasgouw

In Maasgouw zijn meer dan 180 lokale regels van kracht. Al deze regels worden officieel gepubliceerd via de website lokale regelgeving van Overheid.nl. Op onze website zetten wij, indien van toepassing, de link naar deze regels bij het betreffende onderwerp. 

Hieronder vindt u nog een aantal regels en plannen die niet elders op de website te vinden zijn.

Algemene Plaatselijke Verordening 2020

  • De belangrijkste verordening in de gemeente is de APV: de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan de regels van de gemeente, onder andere op het gebied van orde en veiligheid.

Beleidsplannen

Rondom bepaalde onderwerpen stelt de gemeente meerjarenbeleid op. Dat wordt vastgelegd in beheer- of beleidsplannen. Hieronder zijn een aantal belangrijke plannen te vinden.