Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. De huidige wet Ruimtelijke Ordening vervalt en daarmee ook het bestemmingsplan zoals het nu is. Het bestemmingsplan wordt geïntegreerd in het omgevingsplan binnen de Omgevingswet. 

De regels uit het huidige bestemmingsplan gelden voorlopig ook onder de Omgevingswet. Lees er meer over op onze pagina over de nieuwe Omgevingswet.

Het omgevingsplan aanpassen: aanvragen initiatief

Nieuwe verzoeken om een bestemmingsplan te wijzigen, worden niet meer in behandeling genomen maar gezien als een nieuw initiatief. Een initiatief is een ander woord voor uw plan of idee. Het initiatievenproces is nieuw nu de Omgevingswet is ingevoerd. We verwachten dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van een vergunning binnen het omgevingsplan. Soms is het nodig om het omgevingsplan aan te passen. Daarvoor dient u dan ook een initiatief in. Lees er meer over op onze pagina over het initiatief indienen
 

Wat is een omgevingsplan?

  • In een omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. Ook staat erin hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Zo staat er bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook bedrijvigheid, landbouw of recreatie.
  • Een omgevingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
  • Iedereen moet zich aan een omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

U kunt alle plannen bekijken via Regels op de kaart (voorheen: ruimtelijkeplannen.nl) of via de pagina vastgestelde omgevingsplannen op onze website.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld?

Er lopen nog een aantal procedures om bestemmingsplannen te wijzigen. Deze zijn ingediend voor 31 december 2023 en liggen bijvoorbeeld nog ter inzage. Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er verschillende fases. Let op: dit geldt voor de lopende procedures. Niet voor de nieuwe plannen. Daarover volgt nog meer informatie.

U leest er hieronder meer over. Klik daarvoor op de + om de tekst uit te klappen.

Ontwerp bestemmingsplan

In de ontwerpfase ligt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Dit kondigen we aan via de bekendmakingen en op de pagina Bestemmingsplannen ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u bekijken op de website Regels op de kaart of bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u reageren op een ontwerpbestemmingsplan? Dat kan binnen 6 weken via een zienswijze.

Vaststelling bestemmingsplan

Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij nemen ze ook een standpunt in over de zienswijzen die we hebben ontvangen. Mogelijk wijzigen we het bestemmingsplan door de zienswijzen of door andere redenen. Dan wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan leggen we voor de beroepsprocedure voor 6 weken ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website Regels op de kaart of bij de balie van het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep in te stellen. Dat kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook iedereen die tijdig een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend kan tijdens deze 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er sprake is van acute spoed, dan kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen. Wordt er een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan stellen we de inwerkingtreding uit totdat over dit verzoek is beslist.

Meer informatie

Bekijk de informatie op onze pagina over de Omgevingswet. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op.