Gemeente Maasgouw werkt aan een omgevingsvisie. Hierin wordt de koers voor de toekomst van Maasgouw beschreven. Dit doen we voor de hele fysieke leefomgeving van Maasgouw. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt, hoort, proeft en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, drinkwater, rivieren, bossen, enzovoorts. In de omgevingsvisie beschrijven we de doelen die we willen bereiken voor de fysieke leefomgeving. 

Soms zijn dit zaken waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en verbeteren. Maar er zijn ook zaken die mooier, beter of veiliger kunnen. Sommige dingen zijn al goed in Maasgouw, zoals een aantrekkelijk buitengebied om in te recreëren. Dat willen we houden. Andere dingen willen we verbeteren, zoals het woningaanbod of het opwekken van duurzame energie. Behoud en verbetering is omschreven in ambities die we hebben en doelen die we willen bereiken. 

In de omgevingsvisie beschrijven we die doelen en geven op hoofdlijnen aan hoe en met wie we die doelen realiseren.

Omgevingswet

Samen met inwoners, belangenorganisatie en ketenpartners is gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie Maasgouw. De ontwerp omgevingsvisie Maasgouw is opgesteld in de geest van de omgevingswet en vormt de basis voor het nog op te stellen toekomstige gemeentebreed omgevingsplan.

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied.

Omgevingsvisie ter inzage

Het ontwerp omgevingsvisie lag tot 4 november 2021 ter inzage. U kunt hier nu niet meer op reageren. Wel kunt u deze online bekijken. Dit kan via onderstaande link op Ruimtelijkeplannen.nl. Klik op 'documenten' rechts in het menu.

Bekijk de omgevingsvisie via Ruimtelijke Plannen

Download direct het bestand (PDF) 

Vragen?

Als u vragen heeft over de omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Marcel Geurts (m.geurts@gemeentemaasgouw.nl) of Maurice Borgignons (M.Borgignons@gemeentemaasgouw.nl). Beide zijn ook telefonisch bereikbaar via (0475) 85 25 00.