In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van een gebied. De gemeenteraad bepaalt wat in een bestemmingsplan staat.

Wat is een bestemmingsplan?

 • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. Ook staat erin hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Zo staat er bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn.
 • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook bedrijvigheid, landbouw of recreatie.
 • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
 • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

U kunt bestemmingsplannen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of via de pagina vastgestelde bestemmingsplannen op onze website.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld?

Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. Er zijn verschillende fases. In elke fase kunt u reageren. U leest hieronder hoe u dit kunt doen. Klik daarvoor op de + om de tekst uit te klappen.

Fase 1: voorontwerp

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) officiële versie. Op basis van deze officiële versie is er bestuurlijk vooroverleg met andere betrokken partijen. Zoals de provincie of het Waterschap.

Soms bieden we het voorontwerp ook ter inspraak aan. De gemeentelijke inspraakverordening regelt of en via welke procedure u inspraak kunt geven over een voorontwerp. Dit is geen verplicht deel van de procedure, maar wordt vooral gedaan bij uitgebreide of gecompliceerde bestemmingsplannen (bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor een heel dorp). 

Wordt het voorontwerp ter inspraak aangeboden? Dan leggen we een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u dan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Of bij de balie van het gemeentehuis. Dit kondigen we onder andere aan op onze website en via de bekendmakingen.

U kunt hierop reageren met een inspraakreactie. Deze stuurt u ons binnen 6 weken na publicatie schriftelijk toe. Het college van burgemeester en wethouders neemt een standpunt in over inspraakreacties. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. In sommige gevallen vindt tijdens de inspraakprocedure een informatieavond plaats.

Fase 2: ontwerp

In de ontwerpfase wordt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Dit kondigen we aan op onze website via Bestemmingsplannen ter inzage en via de bekendmakingen. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u reageren op een ontwerpbestemmingsplan? Dat kan binnen 6 weken via een zienswijze.

Fase 3: vaststellen

Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij nemen ze ook een standpunt in over de zienswijzen die we hebben ontvangen. Mogelijk wijzigen we het bestemmingsplan door de zienswijzen of door andere redenen. Dan wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan leggen we voor de beroepsprocedure voor 6 weken ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of bij de balie van het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep in te stellen. Dat kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook iedereen die tijdig een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend kan tijdens deze 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er sprake is van acute spoed, dan kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen. Wordt er een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan stellen we de inwerkingtreding uit totdat over dit verzoek is beslist.

Bestemmingsplan aan laten passen

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u ons vragen het bestemmingsplan aan te passen (principeverzoek). Dit gebeurt meestal bij grotere projecten, zoals de bouw van meerdere woningen. Het is ook mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan door een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit gebeurt meestal bij kleinere projecten, zoals een verbouwing. Neem vooraf contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Bestemmingsplan aanpassen: principeverzoek

Als u een bestaand bestemmingsplan wilt laten aanpassen, doet u een principeverzoek. Hier betaalt u 150 euro voor. Stuur documenten mee die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt laten veranderen, bijvoorbeeld:

 • omschrijving / uitleg van de (bouw)plannen
 • schetsen die de ontwikkeling verduidelijken
 • situatieschets van de locatie

Als wij een beslissing hebben genomen, krijgt u hierover bericht. Hoe lang dat duurt, kunnen wij helaas niet van tevoren zeggen. Let op: een principeverzoek is geen vergunningaanvraag. Als u een vergunning nodig heeft, moet u deze apart aanvragen. 

Planschade

Wordt uw huis minder waard door een verandering in een bestemmingsplan? Of loopt u inkomsten mis door een verleende omgevingsvergunning? Dan komt u misschien in aanmerking voor de vergoeding van planschade.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier hieronder in en stuur het naar ons op. Doe dit binnen vijf jaar nadat het ruimtelijk plan is vastgesteld. Hierbij zijn twee zaken van belang:

 • U kon de schade niet aan zien komen toen u het huis of de grond kocht;
 • u heeft nog niet op een andere manier een vergoeding gekregen (bijvoorbeeld door een verzekering).

Hoe gaat het verder?

 • Een onafhankelijk adviseur stelt vast of er planschade is. Hij bepaalt ook de hoogte van de vergoeding. Let op: er geldt een eigen risico van minimaal twee procent van de waarde van uw gebouw of van uw inkomen.
 • De procedure duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat betekent de Omgevingswet voor lopende verzoeken?

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet(externe link) in. Alleen als uiterlijk 2 maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kan het plan onder de huidige wet Ruimtelijke Ordening worden afgehandeld. Voor een ter inzage legging moet een bestemmingsplan daarom uiterlijk 2 maanden voor de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet volledig en getoetst zijn.

Voor (lopende) verzoeken voor het wijzigen van een bestemmingsplan bekijken we per geval of het lukt om op tijd het bestemmingsplan volledig te maken en te toetsen. We kunnen ook maatwerkafspraken maken, bijvoorbeeld over het volgen van een procedure onder de Omgevingswet.