In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van een gebied. De gemeenteraad bepaalt wat in een bestemmingsplan staat. In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. Ook staat erin hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Zo staat er bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn.

  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook bedrijvigheid, landbouw of recreatie.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
  • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

U kunt bestemmingsplannen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de pagina vastgestelde bestemmingsplannen op onze website.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld?

Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. Er zijn verschillende fases. In elke fase kunt u reageren. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

•    voorontwerp bestemmingsplan;
•    ontwerp bestemmingsplan;
•    vaststelling bestemmingsplan.

Fase 1: voorontwerp

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) officiële versie. Op basis van deze officiële versie is er bestuurlijk vooroverleg met andere betrokken partijen, zoals de provincie of het Waterschap.

Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. De gemeentelijke inspraakverordening regelt of en via welke procedure er inspraak kan worden gegeven over een voorontwerp. Dit is geen verplicht deel van de procedure, maar wordt vooral gedaan bij uitgebreide of gecompliceerde bestemmingsplannen (bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor een geheel dorp).

Als het voorontwerp ter inspraak wordt aangeboden, dan wordt een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan kunt u dan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht. Dit wordt ook aangekondigd op onze website via bestemmingsplannen ter inzage. U kunt hierop reageren via een inspraakreactie. Dit moet binnen 6 weken na publicatie schriftelijk naar de gemeente worden gestuurd. Het college van burgemeester en wethouders neemt een standpunt in over eventuele inspraakreacties. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. In sommige gevallen vindt tijdens de inspraakprocedure een informatieavond plaats.

Fase 2: ontwerp

In de ontwerpfase wordt een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd op onze website via Bestemmingsplannen ter inzage en via bekendmakingen op overheid.nl. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.

Wilt u reageren op een ontwerpbestemmingsplan? Dat kan binnen 6 weken via een zienswijze.

Fase 3: vaststellen

Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij wordt ook een standpunt ingenomen op de ingekomen zienswijzen. Het kan zijn dat door zienswijzen of om andere redenen het bestemmingsplan gewijzigd wordt. In dat geval wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt in het kader van de beroepsprocedure voor 6 weken ter inzage gelegd.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis in Maasbracht. Gedurende deze 6 weken kunnen belanghebbenden tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kan iedereen, die tijdig een zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad, gedurende deze 6 weken tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien er sprake is van acute spoed, dan kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen. Indien er een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding uitgesteld totdat op dit verzoek is beslist.

Tegemoetkoming planschade

Download onderstaand PDF formulier en gebruik dit om een aanvraag in te dienen van een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van bestemmingsplannen.