In opdracht van Gemeente Maasgouw, provincie Limburg en RWE wordt er onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de Clauscentrale en het terrein waar deze op staat. In 2023 zijn toekomstscenario’s ontwikkeld voor dit gebied. Uit deze scenario’s wordt een waarschijnlijk en richtinggevend toekomstperspectief gekozen. 

Het onderzoek dat nu loopt naar het toekomstperspectief van het Clauscentrale-terrein en de omgeving daarvan brengt in beeld welke grote energieprojecten (mogelijk) op Maasbracht afkomen en waar ruimte nodig is voor deze projecten. Ook wordt in beeld gebracht op welke manier rekening wordt gehouden met waarden in de woon- en leefomgeving die belangrijk zijn voor bewoners, ondernemers en gemeente.

Daarbij moet rekening worden gehouden met veiligheids- en milieuaspecten (zones), met de ligging van woningen en bedrijven, met de afwikkeling van verkeer, met natuur en landschap en met de ruimte die nodig is voor landbouw en recreatie. 

Stand van zaken (mei 2024)

Op 28 februari werd het toekomstperspectief gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers in het gebied. De presentatie van deze bijeenkomst is hieronder te vinden.

Eind april 2024 is het onderzoeksrapport opgeleverd aan provincie, gemeente en RWE als opdrachtgevers. Daarmee is het onderzoekstraject (incl. participatie) door de onderzoeksbureaus afgerond. Binnen provincie en gemeente wordt het rapport bestudeerd en besproken en wordt de bestuurlijke besluitvorming daarover voorbereid.

Binnen gemeente Maasgouw zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan over de gemeentelijke standpuntbepaling van het rapport. Op 21 mei wordt dit raadsvoorstel ingediend bij de gemeenteraad en openbaar gemaakt samen met het opgeleverd onderzoeksrapport. Inwoners kunnen een bij de raad een reactie indienen op het concept-raadsbesluit dat wordt voorgesteld en kunnen ook gebruik maken van het inspreekrecht in de vergadering van de raadscommissie op 20 juni 2024.