PGB of Zorg in natura

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Heeft u hiervoor extra zorg of hulpmiddelen nodig? Dan bekijkt de gemeente samen met u of u recht heeft op extra hulp, een zogenaamde maatwerkvoorziening. 

Een maatwerkvoorziening is óf zorg in natura óf een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura

Wilt u graag dat de gemeente en de zorgaanbieder alles voor u regelen? Dan kunt u ook voor zorg in natura kiezen. U maakt dan gebruik van één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. De Wmo-klantmanager schakelt de zorgaanbieder die u kiest in. Daarna maakt u zelf afspraken met de zorgaanbieder. Op de website Sociaal Domein MLO vindt u een overzicht van deze aanbieders.

Persoonsgebonden budget

Het pgb voor Wmo-ondersteuning is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en/of hulpmiddelen kunt inkopen. De zorg die u inkoopt moet bij uw wensen passen en veilig zijn. Ook moet deze zorg u helpen om zelfstandig te blijven.

U beheert het pgb zelf. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. U, of de persoon die u machtigt, moet in staat zijn om het pgb te beheren. U moet er ‘pgb-vaardig’ voor zijn.

Een pgb is aan regels gebonden. De Wmo-klantmanager kan u vertellen welke regels er gelden voor welke voorzieningen. LET OP! Bij begeleiding en hulp bij het huishouden krijgt u zelf geen geld. Het geld voor deze hulp wordt op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort. De hulp die u inkoopt, wordt door de SVB betaald.

Wat kunt u met een pgb regelen?

Met een pgb regelt u de volgende soorten hulp en/of hulpmiddelen:

 • huishoudelijke hulp;
 • begeleiding in het dagelijkse leven (individuele begeleiding);
 • dagbesteding of kortdurend verblijf;
 • aanpassingen van uw woning;
 • rolstoel of scootmobiel.

Hoe koop ik iets in?

Inkopen hulpmiddelen of woningaanpassing 

Pgb’s voor bijvoorbeeld een woningaanpassing, scootmobiel of rolstoel zijn éénmalig. Zij worden door de gemeente zelf uitbetaald. De gemeente betaalt na controle het pgb-bedrag aan u of aan de leverancier.

Inkopen hulp

Met het pgb kunt u zelf hulp inkopen. U kunt hulp inhuren van een professionele zorgorganisatie, van een ZZP’er of van familie of bekenden. Het pgb wordt gebaseerd op de hulpverlener die u inhuurt. 

De hulp die u inkoopt moet passen bij de afspraken die u met de gemeente heeft gemaakt. Met andere woorden: de ondersteuning die u inkoopt, moet passen bij de resultaatafspraken die in de toekenningsbrief – de beschikking van de gemeente - staan. Dit geldt voor alle soorten zorgverleners of dit nu familie is of een professionele organisatie. 

Het is belangrijk dat u een zorgverlener kiest die de juiste kwaliteit zorg biedt. Als het de zorg onvoldoende is, kan de gemeente uw pgb stopzetten. Er wordt dan naar een andere oplossing gezocht.

Afsluiten zorgovereenkomst

Koopt u via het pgb hulp bij het huishouden of begeleiding? Dan moet u een overeenkomst afsluiten met de persoon die u helpt. Ook als u hulp door familieleden of mantelzorgers inkoopt. In deze overeenkomst staan afspraken over de zorg die u krijgt, de werktijden en de vergoeding. 

U bent verplicht om hiervoor de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Kies de zorgovereenkomst die bij uw situatie past.

LET OP! Heeft u 4 of meer dagen per week zorg van dezelfde persoon? Dan moet u een arbeidsovereenkomst sluiten. Hierbij horen veel rechten en plichten. U moet bijvoorbeeld verplicht een salarisadministratie bijhouden. 

Ziek of schade?

Is uw hulp ziek of is er schade veroorzaakt? Kijk dan op de website van SVB wat u kunt doen.

Wat kost het en wat betaal ik?

Hieronder vindt u de tarieven van 2024 van het persoonsgebonden budget voor begeleiding en kortdurend verblijf en voor hulp in het huishouden.

Lees hier meer over uw eigen bijdrage.

Tarieven begeleiding en kortdurend verblijf

 
CategorieOndersteuning doorBegeleiding individueel
(per uur)
Begeleiding groep (per dagdeel)Kortdurend verblijf * (per etmaal)
AEen professionele organisatie€ 64,61€ 43,72 € 184,05
BEen ZZP-er of freelancer€ 51,69€ 34,98€ 147,24
CEen zorgprofessional in loondienst€ 51,69n.v.t. **n.v.t. **

* In het tarief is rekening gehouden met noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke verzorging.

** Er kan helaas geen pgb worden verstrekt voor categorie C. Als er geen andere oplossing mogelijk is, wordt in overleg met de cliënt naar een oplossing op maat gezocht.

CategorieOndersteuning doorTarief (per uur) vanaf 1 januari 2024Vanaf 1 maart 2024Vanaf 1 oktober 2024
D/EBegeleiding individueel€ 23,23€ 23,82€ 24,42

Tarieven vervoer

 
CategorieOndersteuning doorVervoer regulier (per dag)Vervoer rolstoel (per dag)
AEen professionele organisatie€ 15,31€ 25,16
BEen ZZP-er of freelancer€ 15,31€ 25,16

Tarieven hulp bij het huishouden

 
CategorieOndersteuning doorTarief (per uur) vanaf 1 januari 2024Vanaf 1 maart 2024Vanaf 1 oktober 2024
AEen professionele organisatie€ 37,20 of € 27,87 *idemidem
BEen ZZP-er of freelancer€ 22,30idemidem
CEen zorgprofessional in loondienstN.v.t.N.v.t.N.v.t.
D/EHulp bij het huishouden € 19,80€ 20,39€ 20,99

* Er zijn twee tarieven voor professionele aanbieder hulp bij het huishouden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering wordt bepaald welk tarief van toepassing is.

Hoe worden de tarieven berekend?

 • Categorie A: 100% van het laagste Zorg in Natura-tarief van het betreffende kalenderjaar.
 • Categorie B: 80% van het laagste Zorg in Natura-tarief van het betreffende kalenderjaar.
 • Categorie C: begeleiding en kortdurend verblijf: 80% van het laagste Zorg in Natura-tarief van het betreffende kalenderjaar. Voor Hulp bij huishouden, zie D.
 • Categorie D/E: 

Bij huishoudelijke hulp

Het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

Bij begeleiding

Het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

De tarieven per uur omvatten zowel 8% vakantietoeslag als 237 verlofuren, berekend op basis van een fulltime dienstverband volgens cao VVT. Deze bedragen moeten als bruto bedragen worden vermeld in de beschikking.

De Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor het aftrekken van lasten, zoals werkgeverslasten, zodat de zorgverlener uiteindelijk een netto bedrag ontvangt. 

Hoe werkt het uitbetalen van het pgb?

Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de pgb’s uit. De gemeente meldt uw pgb hiervoor aan bij de SVB.

 • U kiest zelf de persoon of organisatie die u helpt;
 • U maakt de zorgovereenkomst in orde. Klopt hij, dan wordt hij goedgekeurd;
 • U stuurt uw declaraties – het overzicht van de kosten die u heeft gemaakt - naar de SVB of spreekt een vast maandbedrag af. Zorg dat de declaratie klopt;
 • De SVB betaalt uw zorgverlener uit.

U kunt alles digitaal regelen via MIJN PGB. De persoon die u gemachtigd heeft, kan dat ook voor u doen. Verandert er iets? Meld dit dan direct bij de SVB.

Wanneer wordt een pgb geweigerd?

Een pgb wordt nooit zomaar geweigerd. Dit kan alleen als er sprake is van één van deze situaties:

 • U bent niet pgb-vaardig en u kunt niemand machtigen die het pgb voor u beheert.
 • U heeft geen (volledig) budgetplan of u wilt uw budgetplan niet bespreken.
 • U heeft financiële problemen met juridische gevolgen, zoals loonbeslag of beslag op uw uitkering.
 • De zorg die u met het pgb wilt inkopen past volgens de gemeente niet bij de Wmo-doelstelling.

Meer informatie

Handige websites

 • Op de website www.meerkosten.nl is een wegwijzer te vinden voor mensen met hoge zorgkosten. Hier is onder andere informatie te vinden over belastingvoordelen en regelingen.
 • Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Hier kunt u ook testen of u geschikt bent om een pgb te beheren.

Vragen?

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Servicecentrum MER of met het Sociaal wijkteam.