Als u hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het CAK kijkt niet naar uw inkomen of uw vermogen. Het maakt ook niet uit hoeveel zorg u krijgt. Iedereen betaalt even veel.

Vast bedrag per maand

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is € 20,60 per maand. 

Let op: de eigen bijdrage loopt door als u de hulp tijdelijk stop zet, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u tijdelijk geen hulp wilt. U moet dit elke maand betalen. De gemeente geeft uw gegevens aan het CAK door. Het CAK stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage. U betaalt aan het CAK. 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal zaken waarvoor u geen eigen bijdrage betaalt:

  • Rolstoelen;
  • woningaanpassingen voor minderjarige kinderen die thuis wonen;
  • U betaalt ook geen eigen bijdrage Wmo als u met uw partner samenwoont en tenminste één van u nog geen AOW krijgt. Dit is een besluit van de Rijksoverheid.

Beschermd wonen valt onder de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie?

Op de website van het CAK vindt u meer informatie. Ook kunt u bij het Sociaal wijkteam van de gemeente terecht met vragen over de eigen bijdrage.