In Maasgouw willen we grootschalige, duurzame energie opwekken. Hiervoor moet wel voldoende geschikte ruimte zijn. In onze gemeente is dat niet eenvoudig. Het grootschalig opwekken van wind is niet mogelijk. Een klein deel van de gemeente is wel geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Hiervoor is een beleidskader vastgesteld.

(on)Mogelijkheden in Maasgouw

In Maasgouw willen we grootschalige duurzame energie opwekken. Hiervoor moet wel voldoende, geschikte ruimte beschikbaar zijn. Het vinden van die gebieden is niet eenvoudig. Onze gemeente kent namelijk unieke landschappelijke kenmerken; veel natuur, het cultuurhistorisch waardevol landschap, historische kernen en buitenplaatsen. Maar ook het grote wateroppervlakte van de Maasplassen en de uitgebreide infrastructuur aan wegen en elektriciteitsnetwerken beperkt de mogelijkheden voor grootschalig opwekken van energie.

Geschikte gebieden

Grootschalig opwekken van duurzame energie door wind is hierdoor niet mogelijk. Daarom is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden rondom zonne-energie. Dat kan niet overal. We onderscheiden drie soorten gebieden:

  • Mogelijk geschikt: het gebied dat geschikt is voor het opwekken van grootschalige zonne-energie is als zoekgebied in de Omgevingsvisie vastgesteld. Binnen dit gebied wil de gemeente onder voorwaarden grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk maken.
  • Eventueel geschikt: we onderzoeken of er uitzonderingsgebieden aangewezen kunnen worden, waar bij uitzondering toch nog mogelijkheden zijn voor grootschalige duurzame energieopwekking door zonne-energie. 
  • Ongeschikt: tenslotte zijn er gebieden die daarbuiten vallen en waar geen mogelijkheden zijn voor grootschalige duurzame energieopwekking door de zon. Dit noemen we de uitsluitingsgebieden

Beleidskader Zon

Hoe de zoekgebieden voor het opwekken van grootschalige zonne-energie zijn bepaald, kunt u lezen in het Beleidskader Zon. Ook ziet u daarin hoe onderzoek is gedaan naar de mogelijke uitzonderingsgebieden. Aan welke voorwaarden initiatieven moeten voldoen, die binnen het zoekgebied én de uitzonderingsgebieden komen te liggen, is hierin ook uitgewerkt. 

De gemeente gebruikt het Beleidskader Zon om te beoordelen of initiatieven wenselijk zijn en bij de behandeling van de benodigde ruimtelijke procedures voor de realisering van de initiatieven. Met dit Beleidskader Zon kunnen initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking door zonne-energie op een objectieve en eenduidige manier worden beoordeeld door de gemeente Maasgouw, om zo een goede en passende bijdrage te leveren aan energietransitie.

Besluitvormingsprocedure

Op grond van de Inspraakverordening Maasgouw was het Ontwerp Beleidskader Zon voor inspraak ter inzage gelegd. Dit is geweest van vrijdag 4 november tot en met donderdag 1 december 2022. Tijdens deze periode zijn er 5 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn bij de besluitvorming betrokken. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in Bijlage 4 van het Beleidskader Zon. 

Op 18 april 2023 is het Beleidskader Zon door de raad vastgesteld. Tegen het vastgestelde Beleidskader Zon staat geen beroep open. U kunt hier niet meer op reageren.

Evaluatie Beleidskader Zon

Op 5 maart jl. heeft het college van B&W besloten om het Beleidskader Zon in het najaar ter evaluatie aan de raad voor te leggen. Dit besluit is genomen vanwege landelijke en provinciale richtlijnen over zonneparken en omdat in de toekomst mogelijk ook andere grootschalige energieprojecten op Maasbracht en omgeving afkomen.

Initiatieven voor zonneparken in het Zoekgebied 'Brachterland' worden momenteel aangehouden tot na de evaluatie, vanwege lopend onderzoek naar energieprojecten in het gebied rondom de Clauscentrale. Initiatieven in andere gebieden worden beoordeeld volgens het bestaande Beleidskader Zon en conform het amendement van de raad.

Zoekgebied

De gemeenteraad stelde in april 2023 het Beleidskader Zon vast. Met dit beleid kan de gemeente de afweging maken of initiatieven voor de grootschalige opwek van zonne-energie wenselijk zijn of niet. Het gebied ten zuiden van Brachterbeek is destijds aangemerkt als zoekgebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Beleidskader Zon of de geplande evaluatie? Kijk dan op de pagina Grootschalig duurzame energie opwekken voor informatie over de Omgevingsvisie Maasgouw en het huidige Beleidskader Zon. Of neem een kijkje op de pagina Grootschalige energieprojecten over grootschalige energieprojecten op en rondom de Clauscentrale.

Downloaden of inzien

De eenvoudigste manier om het Beleidskader Zon met bijbehorende bijlagen te raadplegen is online. U kunt de documenten vinden via de website Regels op de Kaart. Rechts in het menu vindt u de bestanden.

U kunt natuurlijk ook het Beleidskader en de bijlagen als pdf-bestand hieronder downloaden. 

Op het gemeentehuis inzien

Kijkt u liever op papier? Dat kan in het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36) gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling. 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice Borgignons van het team Fysiek Domein, telefoon 0475 - 85 25 00.