Overleg en inspraak in de Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet staan overleg en inspraak centraal. Dat noemen we participatie. Gemeente, inwoners, omwonenden en initiatiefnemers gaan met elkaar in overleg voor veranderingen in de omgeving. Hoe werkt dat? En wat zijn de regels? Lees op deze pagina meer over participatie en de Omgevingswet.

Wat houdt participatie in de Omgevingswet in?

Participeren betekent meedoen aan het vormen van plannen en beleid. Participatie kan voor meer begrip en steun zorgen. Het is een groot onderdeel van de Omgevingswet en voor iedereen belangrijk. De initiatiefnemer (iemand met een idee of plan) en de gemeente bepalen samen of en de manier waarop er participatie is. 

Uitgeschreven tekst van de video

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Participatie volgens de Omgevingswet.

Onze leefomgeving verandert steeds, bijvoorbeeld door de bouw van woningen of door de inrichting van een stuk land als speeltuin.

Of 't nu gaat om nieuwe plannen van de overheid, een ondernemer, van uw buren of van uzelf het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
U kunt helpen door actief over plannen mee te praten of andere oplossingen en creatieve ideeën in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en neemt uiteindelijk de beslissing. Dat noemen we participatie. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte.

Er zijn regels voor participatie over de ideeën en plannen van de overheid.
In de Omgevingswet staat dat de overheid bij bepaalde plannen moet aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid.

Heeft u zelf een plan of idee, bespreek dit dan eerst met uw buren en andere betrokkenen in uw buurt. Ook moet u soms voor het plan een vergunning aanvragen. Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u iedereen in uw omgeving bij uw plannen heeft betrokken hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Zo kan iedereen meedenken en meedoen.

Meer weten over de Omgevingswet en participatie? Kijk op de site van uw overheid.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Wat is het doel van participatie?

Het doel van participatie is het in kaart brengen van verschillende belangen. Zodat de gemeente een goed afgewogen besluit kan nemen. We willen graag betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij ontwikkelingen en activiteiten in de leefomgeving. En we willen u op tijd  betrekken bij de voorbereiding van beleid. Dit geldt ook voor particuliere (persoonlijke) initiatieven. Hoe eerder en beter u de betrokkenen informeert, hoe minder weerstand later.

Wie participeert: inwoners, ondernemers of organisaties?

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan om aan participatie te doen. Is voor een idee of plan een vergunning nodig? Dan moet de aanvrager aangeven of hij/zij de omgeving bij de plannen betrokken heeft. En ook hoe hij/zij dat heeft gedaan en wat met de inbreng is gedaan. Iedereen kan initiatiefnemer zijn: een inwoner of ondernemer, maar ook organisaties of de gemeente.  

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Gemeentes moeten aan participatie doen bij de voorbereidingen van een Omgevingsvisie, Omgevingsplan, programma, projectbesluit, Omgevingsverordening en Waterschapverordening. We moedigen een initiatiefnemer aan om aan participatie te doen, maar het is niet verplicht. Er is één uitzondering: een gemeenteraad kan bepalen wanneer participatie wel verplicht is. Het gaat dan om aanvragen waarbij de gemeenteraad om advies gevraagd moet worden. 

Geen vergunning zonder participatie?

De gemeente toetst de vergunningaanvraag. We wegen alle belangen af om tot een besluit te komen. Participatie helpt om een goed overwogen besluit te nemen. Als er geen participatie is geweest is dat geen reden om een vergunningaanvraag te weigeren. Behalve wanneer het om een uitzondering gaat. Dan behandelen we een aanvraag mogelijk niet als er geen participatie is geweest. Bijvoorbeeld bij activiteiten waarbij de gemeenteraad om advies gevraagd moet worden.