Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. We krijgen te maken met hogere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, hittestress en tekorten in de watervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we klimaatadaptatie. De gemeente Maasgouw heeft een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie: 20 projecten die samen Maasgouw klimaat bestendig maken, van straten en pleinen tot voortuinen van burgers en schoolpleinen. 

Wat kunt u zelf doen?

  1. Haal de tegels en klinkers uit uw tuin en plant groen aan. Elk najaar doet de gemeente een actie “Vergroen Mee” waarbij bewoners hun voortuin vergroenen onder het motto Steen er uit, groen er in. De gemeente helpt met het afvoeren van de stenen, de gemeente helpt met het ontwerp en de gemeente biedt tot 18 m2 gratis plantmateriaal aan. De stenen in de tuin warmen overdag op en geven deze warmte ‘s nachts weer af. Zo ontstaat hittestress. Door te vergroenen gaan we hittestress tegen. Het is ook goed voor de biodiversiteit. 
  2. Koppel het regenwater af. De gemeente verstrekt doorlopend subsidie aan burgers die het regenwater van hun huis afkoppelen van de riolering. Regenwater hoort niet in het vuilwaterriool. Regenwater hoort in de bodem. Iedere huiseigenaar die het regenwater van het riool afkoppelt en het op eigen terrein in de bodem laat zakken (infiltreren) kan hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Klimaat Adaptatie(externe link) (DPRA) ondertekend door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. In dit Deltaplan hebben de partijen afgesproken om vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen. Het doel van het plan is om in 2050 alle stedelijke gebieden in Nederland klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht te hebben. Om dit doel te bereiken worden de zeven ambities uit het Deltaplan doorlopen. In dit filmpje wordt het uitgelegd:

Waterpanel Noord

De aanpak van de ambities gaat via 'werkregio’s'. In onze regio werken 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, het Waterschap Limburg, het Waterleidingsbedrijf Limburg en de provincie Limburg samen in het Waterpanel Noord aan de ambities van dit Deltaplan. Samen geven we invulling aan de doelstellingen en afspraken uit het klimaatakkoord.

Ambitie 1 ‘Kwetsbaar in beeld brengen’ is afgerond

De eerste ambitie, kwetsbaarheid in beeld brengen (stresstest), is inmiddels afgerond. De stresstest laat zien waar de gevolgen van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte stress  gevoeld worden. Maar ook de ernst en omvang ervan. Deze gegevens zijn verwerkt in een klimaatatlas. U kunt de klimaatatlas hier inzien.

Ambitie 2 en 3: de risicodialoog en het uitvoeringsprogramma

Ambitie 2 is het voeren van een risicodialoog. Vervolgens wordt een strategie opgesteld om te komen tot maatregelen (ambitie 3). Het zijn de logische vervolgstappen op de stresstest die we samen doorlopen hebben. Voor het vaststellen van de juiste maatregelen gaan we met bewoners en bedrijven in gesprek: de risicodialogen. Daarbij willen we voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming informatie ophalen uit het gebied. Die informatie voegen we samen met de informatie die is opgehaald bij de stresstest.

De uitvoering van de risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma gaan we samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke partijen invullen.

Strategie om klimaatverandering aan te pakken

Klimaatverandering is niet iets wat zich elders in de wereld of in de toekomst afspeelt. Het is er nú en het heeft effect op ons leefgebied. We zagen het in juli, toen hevige regenval  in Limburg, België en Duitsland rampzalige overstromingen veroorzaakte. Klimaatverandering kunnen we alleen aanpakken als iedereen – bewoners, ondernemers en organisatie – zijn of haar steentje bijdragen om dit proces te keren. We noemen dit klimaatadaptatie; maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering zoveel mogelijk het hoofd te bieden en om ons er aan aan te passen.

Landelijke aanpak

Landelijk is er een strategie uitgezet voor een klimaatbestendig Nederland, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Binnen dit deltaplan werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland.

Aanpak in Maasgouw

Gemeente Maasgouw heeft ook een Klimaat Adaptatie Strategie opgesteld. Hierin staat hoe we hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen willen aanpakken. Welke problemen ontstaan er door klimaatverandering, hoe willen we die aanpakken en wie is daar verantwoordelijk voor? In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie worden deze stappen verder uitgewerkt. 
 

Vragen?

Heeft u een vraag over klimaatadaptatie of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de website www.waterklaar.nl(externe link) of neem contact op met de beleidsmedewerkers Openbare Ruimte, Erik Weijzen of Remy Hanssen telefoon via 0475-852500.