Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om overheidshandelen nog transparanter te maken. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.  

Passieve en actieve openbaarheid

De Woo brengt met zich mee dat overheden, waaronder gemeenten, meer informatie en documenten actief openbaar moeten maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. 

Indien er documenten zijn die nog niet openbaar zijn, maar die u wel wilt inzien, kunt u een Woo-verzoek indienen. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • het verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke informatie;
  • het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie.

Documenten die op grond van de Woo openbaar worden gemaakt, worden voor iedereen openbaar gemaakt.

Hoe kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:
Gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht.

Of u kunt dit mailen naar: info@gemeentemaasgouw.nl. Geef in het onderwerp aan dat het om een Woo-verzoek gaat.

Geef in uw brief of e-mail zo nauwkeurig mogelijk aan over welke bestuurlijke aangelegenheid u informatie wilt ontvangen of welke documenten u wilt ontvangen. Indien uw verzoek niet concreet genoeg is, kan het bestuursorgaan u vragen om uw verzoek concreter te maken. 

Beslistermijn

Binnen vier weken na de dag van het ontvangst van het Woo-verzoek moet het bestuursorgaan een beslissing nemen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een verzoek moet schriftelijke beantwoord worden, indien:

  • het verzoek schriftelijke is ingediend en (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewezen;
  • hierom is verzocht;
  • een derde bij het verzoek is betrokken.

De beslistermijn kan met maximaal twee weken worden verlengd. De verzoeker moet hiervan voor afloop van de 1e termijn schriftelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de reden hiervan. 

Toe- of afwijzen Woo-verzoek

Indien de gemeente uw verzoek toewijst, dan kan de informatie op verschillende manieren aan u worden verstrekt. De gemeente kan uw verzoek ook afwijzen indien er sprake is van een van de uitzonderingsgronden uit de Woo. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin het verstrekken van de documenten de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. 

Indien u het niet eens bent met de beslissing op het Woo-verzoek, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.