Maakt u zich (grote) zorgen over iemand in uw familie of iemand uit de buurt? Ziet u een verward persoon op straat of voelt u zich thuis zelf niet veilig? Dan kunt u om hulp vragen.

U kunt bij verschillende meldpunten terecht:

  • Veilig Thuis en kindermishandeling - als u zelf thuis niet veilig bent (of uw kinderen/huisgenoten).
  • Meldpunt zorgwekkend gedrag (landelijk meldpunt) - als u zich zorgen maakt om iemand.
  • Melding maken bij de gemeente - als de veiligheid van iemand uit uw omgeving in gevaar is.
  • Team Bemoeizorg (Limburg) - voor als u zich zorgen maakt om iemand.

Veilig Thuis

Heeft u thuis te maken met geweld of kindermishandeling? Of maakt u zich bezorgd over de veiligheid van iemand? Dan kan Veilig Thuis u helpen. U kunt Veilig Thuis gratis bellen via 0800 - 2000. U wordt geholpen in uw eigen gemeente.  

Meer over huiselijk geweld en kindermishandeling

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld zoals partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudermishandeling, eergerelateerd geweld en seksueel geweld.

Huiselijk geweld komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

Kindermishandeling

We spreken van kindermishandeling wanneer we een kind iets aandoen of onthouden waardoor het kind mogelijk schade oploopt. Hierbij kun je denken aan lichamelijk geweld, (emotionele) verwaarlozing, psychische mishandeling of vernedering of seksueel misbruik. Bij kindermishandeling denken veel mensen aan slaan. Maar ook het stelselmatig negeren, kleineren en uitschelden van een kind zijn vormen van mishandeling. Kindermishandeling komt meestal voor in huiselijke kring.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is complex. De gemeente werkt daarbij nauw samen met hulpverleningsorganisaties, Veilig Thuis en indien nodig de politie.

Veilig Thuis Noord en Midden Limburg

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Iedereen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met Veilig Thuis. Ook wanneer u twijfelt. Juist wanneer u twijfelt. U krijgt dan een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn die de tijd neemt om naar uw verhaal te luisteren en samen met u kijkt naar mogelijke oplossingen. Zo’n eerste stap is lastig om te zetten, daarom is het mogelijk om in dit gesprek anoniem te blijven.

Voor meer informatie gaat u naar de website van Veilig Thuis.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag

Misschien schrikt u van iemand op straat die in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie u zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Bel voor uw melding: 0800 - 12 05

Meer over het meldpunt Zorgwekkend gedrag

Via dit meldpunt kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan u weet dat hij schulden heeft, die u steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt.

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om uw zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kunt u verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt. Het gaat dus over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar. 

Meer weten 

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800 - 12 05. Of kijk op de website.

Melding maken bij de gemeente

Maakt u zich (grote) zorgen over iemand in uw familie of iemand uit de buurt? Is de veiligheid van deze persoon of zijn omgeving in gevaar? Denkt u dat deze persoon daarom hulp of zorg nodig heeft, maar wil hij of zij geen hulp? Of kan deze persoon zelf geen hulp zoeken? Dan kunt u dit bij de gemeente melden. Dit doet u in het kader van de Melding wet verplichte GGZ (Wvggz).

Bel voor uw melding: 0475 - 85 25 00

Meer over melden bij de gemeente

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) vormt de gemeente een extra toegang tot verplichte zorg. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg of het Openbaar Ministerie kunnen ook verplichte zorg voor een inwoner aanvragen bij de rechter.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

Melding psychische hulp doen

In de Wet verplichte ggz is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Als de inschatting is dat er mogelijk verplichte zorg nodig is, wordt uw melding doorgezet naar het Algemeen Maatschappelijk Werk. Vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk wordt dan contact met u opgenomen.  U kunt dan uitleggen wat er aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt.

Belangrijk

Verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute psychische crisis? Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet en een psychiater beoordeelt of verplichte zorg noodzakelijk is. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij beslist over het nemen van een crisismaatregel.

Wat gebeurt er met de melding?

Wilt u meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Kijk voor meer informatie op de website over Dwang in de Zorg.
 

Bemoeizorg Noord- en Midden-Limburg

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, vreemd/onbegrepen gedrag of overmatig middelengebruik. Dit kan leiden tot overlast, maatschappelijke achteruitgang of er voor zorgen dat iemand onder zijn problemen lijdt.

Het is goed om je zorgen te bespreken met de desbetreffende persoon. Echter het kan zo zijn dat dit niet lukt of dat de zorgen door degene in kwestie niet zo ervaren worden of dat hij/zij geen hulp wil aanvaarden. In dit soort gevallen kun je Team BZ (Bemoeizorg) inschakelen. Laagdrempelig en op een toegankelijke manier.

Meer over Team Bemoeizorg

TeamBZ bestaat uit een team van professionals en worden ook wel bemoeizorgers genoemd. Zij zullen, wanneer nodig, contact zoeken met degene die hulp nodig heeft. Zij doen dit met doorzettingsvermogen en op een open en waardevrije manier. Na het maken van een inschatting van de situatie en wordt diegene, wanneer nodig, gemotiveerd tot het accepteren van passende hulp of zorg.

Mocht de persoon geen hulp willen aanvaarden of deze niet nodig vinden dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. TeamBZ maakt deze inschatting als team, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Benader TeamBZ vooral, ook bij twijfel

Als je je zorgen maakt over iemand, voel je vrij om te contact met ons op te nemen en je zorgen te bespreken. Ook als je twijfelt. Wij staan je te woord, denken met je mee, verwijzen je eventueel door en helpen je waar we kunnen. Dit kost je niets. Je kunt contact met ons opnemen per e-mail: midden@teambz.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Over Bemoeizorg

Bemoeizorg valt in onze regio onder de Openbare GGZ en wordt vanuit de gemeentes van Noord- en Midden-Limburg gefinancierd. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeentes ‘gratis’ gebruik mogen maken van deze geestelijke gezondheidszorg en dat iedereen contact met ons op kan nemen. Bemoeizorg door TeamBZ wordt vanaf 2022 geleverd door een alliantie van drie partijen: Vincent van Gogh, Buro Andersom en Zelfregie NL. In TeamBZ bundelen we de expertise rondom psychiatrie, verslaving, sociaal-maatschappelijke problemen en ervaringsdeskundigheid.