De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Gemeente Maasgouw heeft de volgende commissies: raadscommissie, auditcommissie en de werkgeverscommissie griffie. Daarnaast is er de Rekenkamer.

Raadscommissie

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. In deze commissie kunnen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Niet-raadsleden worden burgerleden genoemd.

In de commissievergadering worden technische en inhoudelijke vragen gesteld zodat raads- en commissieleden een mening kunnen vormen over het voorstel. Vaak worden de inhoudelijke vragen door een vakambtenaar van de gemeente beantwoord. De beantwoording van politieke vragen (vaak de 'waarom vragen')  gebeurt door de portefeuillehouder. Afhankelijk van het onderwerp is dat de burgemeester of een wethouder. 

Bekijk hier de burgerleden

Spreekrecht raadscommissie

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Maasgouw iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem of haar zijn en waarvan men vindt dat de politiek dit moet weten. Daarom kan iedere inwoner van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering gebruik maken van het spreekrecht over zaken die op de agenda staan. Dit kan niet tijdens een raadsvergadering. Hieronder vindt u meer informatie over spreekrecht.

Voor meer informatie over het spreekrecht of aanmelding kunt u contact opnemen met de griffie.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn spreekrecht?

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld u dan uiterlijk de maandag voor de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl of 0475 - 852500). Geef kort aan over welk agendapunt u wat wilt zeggen. 

De commissieleden stellen het op prijs als u uw bijdrage ook digitaal beschikbaar stelt, zodat zij dit kunnen teruglezen. Hierover kunt u afspraken maken met de griffie. Die zorgt dan voor verspreiding onder alle raads- en commissieleden.

Waar mag ik niet over inspreken?

U mag niet inspreken over onderwerpen:

 • waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend. 

Inspreken, hoe gaat dat in zijn werk?

 • U meldt zich uiterlijk 15 minuten voorafgaand aan de commissievergadering bij de griffier van de commissie (online of in de raadszaal)
 • De commissievergadering start om 19.30 uur. Het spreekrecht begint altijd kort na de opening van de vergadering.
 • Sprekers kunnen samen maximaal 30 minuten het woord voeren. De voorzitter bepaalt de volgorde van de insprekers. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, ook al bent u de enige spreker. Bij meer dan zes sprekers bepaalt de voorzitter hoe lang iedere inspreker mag spreken.
 • De commissieleden luisteren naar uw bijdrage en kunnen ter verheldering een korte vraag stellen. Ze gaan niet met u of met elkaar in discussie.
 • Bent u klaar met uw bijdrage, dan is het aan de individuele commissieleden om te bepalen wat zij met uw inbreng doen tijdens de behandeling van het agendapunt waarover u heeft ingesproken.
 • Als u klaar bent met inspreken dan mag u in de raadzaal plaatsnemen om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Maar het staat u ook vrij om de vergadering te verlaten.

Handige tips!

Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet. Houd uw inbreng kort en noem geen namen, vanwege de privacy. Van de vergadering wordt geen schriftelijk verslag gemaakt maar slechts een actiepuntenlijst. De vergadering wordt live uitgezonden via de website van de gemeente. De opname hiervan is ook terug te kijken via de website.

Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.

Wet versterking decentrale rekenkamers

Sinds 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers van kracht. Met deze wet zijn de decentrale overheden, waaronder gemeenten, verplicht om (uiterlijk) per 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer in te stellen, zonder dat daarin raadsleden zitting hebben.

Werkwijze

De rekenkamer voert haar taken onafhankelijk, objectief en zorgvuldig uit. Zij vraagt bij de gemeenten alle informatie op die zij nodig heeft. De rekenkamer kan ook informatie opvragen bij instellingen die een financiële binding met de gemeente hebben. De rekenkamer rapporteert aan de gemeenteraad van Maasgouw. Openbare rapportages worden online gepubliceerd. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De gemeenteraad en het college kunnen een verzoek indienen om een onderwerp te onderzoeken. Ook inwoners en bedrijven uit Maasgouw kunnen een verzoek indienen.

Samenstelling

In de raadsvergadering van 19 december 2023 zijn de leden van de rekenkamer door de gemeenteraad benoemd.  De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden. Hieronder vindt u de namen en nevenfuncties.

De heer J.B. (Jan) Haazen (voorzitter)

Nevenfunctie:

 • President Commissaris Mtb Regio Maastricht NV (bezoldigd)

Mevrouw C.W.M. (Carmen) Geraads (lid)

Nevenfuncties:

 • Controller/functionaris gegevensbescherming gemeente Leudal (bezoldigd)
 • Penningmeester Mitzingkoor Euver de Brök, Roermond (onbezoldigd)

Mevrouw D. (Dien) Wouda-Mueters (lid)

Nevenfuncties:

 • Beleidsadviseur strategie & onderwijsbeleid VISTA college (bezoldigd)
 • Eigenaar bureau QRIUZ (bezoldigd)
 • Lid vaststellingscommissie NTI college (bezoldigd)

Contact

De rekenkamer wordt ondersteund door de griffie.
Rekenkamer gemeente Maasgouw 
Postbus  7000, 6051 DZ Maasbracht
0475 -  85 25 00
griffie@gemeentemaasgouw.nl

De auditcommissie

De auditcommissie ondersteunt de raad bij:

 • het aanwijzen van accountant;
 • de voorbereiding van het protocol dat de accountant gebruikt voor de controle van de jaarrekening;
 • als eerste aanspreekpunt voor de accountant;
 • overleggen met de accountant over de controleaanpak, de tussentijdse controle en de uitkomsten van de controles.

De auditcommissie wordt gevormd door drie raadsleden. De wethouder financiën, de concerncontroller en businesscontrollers en de griffier zijn adviseur van de auditcommissie.

Werkgeverscommissie Griffie

De raad heeft alle taken die horen bij een goed werkgeverschap voor de griffie, gedelegeerd aan de werkgeverscommissie griffie.