De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Gemeente Maasgouw heeft drie commissies: een raadscommissie, een rekenkamercommissie en een auditcommissie.

Raadscommissie

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. In deze commissie kunnen raadsleden en niet-raadsleden zitten.

In de commissievergadering worden technische en inhoudelijke vragen gesteld zodat raads- en commissieleden een mening kunnen vormen over het voorstel. Vaak worden de inhoudelijke vragen door een vakambtenaar van de gemeente beantwoord. De beantwoording van politieke vragen (vaak de waarom-vragen)  gebeurt door de portefeuillehouder. Afhankelijk van het onderwerp is dat de burgemeester of een wethouder. 

Bekijk hier de samenstelling van de raadscommissie

Agenda

De agenda voor de vergadering wordt bekend gemaakt in het online vergadersysteem van de gemeenteraad en via de gemeentelijke informatiepagina in ‘t Waekblaad.

Spreekrecht

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Maasgouw iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem of haar zijn en waarvan men vindt dat de politiek dit moet weten. Daarom kan iedere inwoner van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering gebruik maken van het spreekrecht over zaken die op de agenda staan. Dit kan niet tijdens een raadsvergadering. Hieronder vindt u meer informatie over spreekrecht.

Voor meer informatie over het spreekrecht of aanmelding kunt u contact opnemen met de griffie.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn spreekrecht?

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld u dan uiterlijk de maandag voor de vóór 12.00 uur bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl of 0475-852500). Geef kort aan over welk agendapunt u wat wilt zeggen. 

De commissieleden stellen het op prijs als u uw bijdrage ook digitaal beschikbaar stelt, zodat zij dit kunnen teruglezen. Hierover kunt u afspraken maken met de griffie. Die zorgt dan voor verspreiding onder alle raads- en commissieleden.

Waar mag ik niet over inspreken?

U mag niet inspreken over onderwerpen:

 • waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend. 

Inspreken, hoe gaat dat in zijn werk?

 • U meldt zich uiterlijk 15 minuten voorafgaand aan de commissievergadering bij de griffier van de commissie (online of in de raadszaal)
 • De commissievergadering start om 19.30 uur. Het spreekrecht begint kort na de opening van de vergadering.
 • Sprekers kunnen samen maximaal 30 minuten het woord voeren. De voorzitter bepaalt de volgorde van de insprekers. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, ook al bent u de enige spreker. Bij meer dan zes sprekers bepaalt de voorzitter hoe lang iedere inspreker mag spreken.
 • Zodra uw onderwerp aan de beurt is, nodigt de commissievoorzitter u uit om plaats te nemen achter het spreekgestoelte.
 • De commissieleden luisteren naar uw bijdrage en kunnen ter verheldering een korte vraag stellen. Ze gaan niet met u of met elkaar in discussie.
 • Bent u klaar met uw bijdrage, dan is het aan de individuele commissieleden om te bepalen wat zij met uw inbreng doen.
 • Als u klaar bent met inspreken dan mag u in de raadzaal plaatsnemen om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Maar het staat u ook vrij om de vergadering te verlaten.

Handige tips!

Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet. Houd uw inbreng kort en noem geen namen, vanwege de privacy. Van de vergadering wordt geen schriftelijk verslag gemaakt maar slechts een actiepuntenlijst. Uw digitale pleitnotitie wordt hier aan toegevoegd. De vergadering wordt live uitgezonden via de website van de gemeente. De opname hiervan is na een paar dagen ook terug te kijken via de website van de gemeente.

Rekenkamercommissie

Elke gemeente is verplicht een rekenkamer(commissie) in te stellen. Gemeente Maasgouw heeft sinds 2015 een  rekenkamercommissie samen met de gemeente Roerdalen. 

Doelstelling

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. 

Werkwijze

De rekenkamercommissie voert haar taken onafhankelijk, objectief en zorgvuldig uit. Zij vraagt bij de gemeenten alle informatie op die zij nodig heeft. De rekenkamercommissie kan ook informatie opvragen bij instellingen die een financiële binding met de gemeente hebben. De rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraden van Maasgouw en Roerdalen. Daarnaast worden de openbare rapportages online gepubliceerd.
De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De gemeenteraden en colleges kunnen een verzoek indienen om een onderwerp te onderzoeken. Ook inwoners en bedrijven uit Maasgouw en Roerdalen kunnen een verzoek indienen.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 7 leden, waarvan 3 externe en 4 interne leden.

Interne leden
De interne leden zijn raadslid. De zittingsperiode van interne leden is gelijk aan de periode van hun raadslidmaatschap. Er zijn 2 interne leden per gemeente.

Externe leden
De externe leden zijn onafhankelijk en zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Bekijk hier de samenstelling van de rekenkamercommissie

Ondersteuning

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de griffies van Maasgouw en Roerdalen.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de rekenkamercommissie.

Rekenkamercommissie gemeente Maasgouw-Roerdalen

Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg

Telefoon: (0475) 538 888
E-mail: rekenkamercommissie@roerdalen.nl

De auditcommissie

De auditcommissie ondersteunt de raad bij

 • het aanwijzen van accountant
 • de voorbereiding van het protocol dat de accountant gebruikt voor de controle van de jaarrekening
 • als eerste aanspreekpunt voor de accountant
 • overleggen met de accountant over de controleaanpak, de tussentijdse controle en de uitkomsten van de controles

Bekijk hier de samenstelling van de auditcommissie

De wethouder financiën, de concerncontroller en businesscontrollers en de griffier zijn adviseur van de auditcommissie.