Sinds 2018 is er een nieuw landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Dit heeft gevolgen voor het beleid in onze gemeente. Volgens het beleidskader moeten gemeenten aandacht hebben voor de specifieke woonbehoefte van woonwagenbewoners. De gemeente moet dus zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen.

Woonbehoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen

Het onderzoeksbureau Companen heeft in opdracht van de provincie Limburg in bijna alle Limburgse gemeenten een onderzoek uitgevoerd om de aanvullende behoefte aan woonwagenstandplaatsen in beeld te krijgen. Ook in Maasgouw. 

Naar aanleiding van het provinciaal onderzoek heeft gemeente Maasgouw een verdiepend onderzoek uitgevoerd. De gemeente is in gesprek gegaan met de huidige bewoners van de woonwagenlocaties, de inwonende personen en belangstellenden van 16 jaar en ouder. Deze gesprekken hebben in de zomer/najaar van 2020 plaatsgevonden. Hiermee is de behoefte aan woonwagenstandplaatsen per woonwagenlocatie en -familie concreet geworden.

Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Gemeente Maasgouw ontwikkelt op dit moment nieuw Woonwagen- en standplaatsenbeleid. Onderdeel daarvan is vaststellen hoeveel aanvullende woonwagenstandplaatsen er gerealiseerd moeten worden in Maasgouw. De resultaten van het woonbehoefteonderzoek geven inzicht waar de behoefte aan aanvullende woonwagenstandplaatsen ligt. De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2021 ingestemd met het Plan van aanpak Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Maasgouw. 

Vervolgstappen

In de komende periode worden de opties verder uitgewerkt. Dit leidt tot een aantal verdiepende plannen die ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen wordt uitgevoerd met woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid, woonwagenbewoners en omwonenden.