In Thorn wordt er de komende jaren flink aan de weg getimmerd. Er zijn verschillende ontwikkelingen gepland. Hierover leest u meer op de pagina gebiedsontwikkelingen. Om die ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden, is een  goed verkeers- en parkeerbeleid noodzakelijk. Op deze pagina leest u hier meer over.

Advies verkeerssituatie Thorn gepresenteerd

Gemeente Maasgouw liet adviesbureau Goudappel een onderzoek instellen naar de verkeers- en parkeersituatie in Thorn. Daarover heeft bureau Goudappel een rapport opgesteld dat aan de gemeente is aangeboden. Op 20 oktober is dit rapport gepresenteerd aan de inwoners. Onderaan de pagina kunt u de presentatie en het rapport downloaden. Op 28 oktober en 1 november waren er inloopdagen waarbij betrokken vragen konden stellen.

Zienswijze indienen

Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 9 december 2022 kunt u een zienswijze over het verkeersadvies indienen. Deze termijn liep eerder af op 20 november maar is op verzoek van inwoners van Thorn verlengd. Vermeld in uw zienswijze in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • het advies waarover u een zienswijze indient, namelijk verkeer- en parkeeradvies Thorn;
 • de redenen waarom u een zienswijze indient.

U kunt uw zienswijze indienen bij het college van B&W van gemeente Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht, of per mail via info@gemeentemaasgouw.nl onder vermelding van verkeer- en parkeeradvies Thorn.

Let op: Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid officieel ingegaan. Met de invoering van deze wet is de gemeente verplicht om indien gevraagd alle ingediende zienswijzen (geanonimiseerd) openbaar te maken.

Vervolgtraject

Voor de stappen die de gemeente neemt na het ontvangen van de zienswijzen is een planning opgesteld. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2023 een conceptplan met verkeers- en parkeermaatregelen voor Thorn aan te bieden aan het college van B&W. Daarna wordt dit plan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Tijdspad verkeers- en parkeerplan

 • Startbijeenkomst - 20 oktober
 • Verkeeradvies Goudappel ter inzage - vanaf 21 oktober
 • Info-middagen over verkeersadvies (inloop) - 28 oktober & 1 november
 • Indienen zienswijzen bij college van B&W - 24 oktober t/m 20 november
 • Opstellen zienswijzenrapport -  december
 • Opstellen concept verkeers-en parkeerplan - Januari /februari 2023
  • Scenario 1: maatregelen voor 2023
  • Scenario 2: maatregelen voor 2024 e.v.
 • Behandeling in college van B&W - 1e kwartaal 2023
 • Behandeling in commissie en raad - 2e kwartaal 2023
 • Invoering maatregelen scenario 1 - Vanaf 2e kwartaal 2023
 • Invoering maatregelen scenario 2 - Vanaf 2024

Contact en vragen

Het verkeersplan is een onderdeel van het 'Land van Thorn'. Heeft u specifieke vragen over verkeer en parkeren? Dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Verkeer, Erik de Haan via er.deHaan@gemeentemaasgouw.nl