In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan heeft u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag dat de gemeente aan u moet betalen. Elke dag dat de beslissing nog niet is genomen, wordt dit bedrag hoger. Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

Hoe werkt het?

Termijnen

De gemeente moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen op uw aanvraag of over uw bezwaar. Deze periode heet de beslistermijn.

Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn’. Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

De beslistermijn kan ook op grond van de wet zijn verlengd, als:

 • de gemeente de beslissing niet heeft kunnen nemen omdat nog gewacht wordt op informatie of een reactie van de aanvrager. In dit geval wordt de beslistermijn stopgezet totdat de nadere informatie of een reactie van de aanvrager is ontvangen. U ontvangt hierover dan (schriftelijk) bericht;
 • de gemeente niet tijdig een besluit heeft kunnen nemen door overmacht;
 • de gemeente aan heeft gegeven meer tijd nodig te hebben en u bent hiermee akkoord gegaan.

Heeft u een bezwaar ingediend? Dan geldt een wettelijke termijn van 6 weken waarbinnen de gemeente op uw bezwaar moet reageren, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn. Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie is dit 12 weken. Op grond van bijzondere wetgeving gelden soms andere termijnen.

De gemeente heeft meer tijd nodig

Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. Dit wordt ook wel verdagen genoemd. In de meeste gevallen mag de termijn verlengd worden met maximaal 6 weken. De gemeente moet u hierover informeren.

De gemeente beslist niet op tijd

Is de beslistermijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente schriftelijk binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Neemt de gemeente niet binnen twee weken alsnog een beslissing, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. U kunt de gemeente niet in gebreke stellen als de beslistermijn nog niet is verstreken.

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook direct beroep instellen bij de rechter. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de overheidsinstelling binnen 2 weken alsnog beslissen.

Geen recht op vergoeding

U heeft geen recht op vergoeding als:

 • u geen schriftelijke ingebrekestelling ingediend heeft;
 • u de ingebrekestelling onredelijk laat heeft ingediend;
 • u geen belanghebbende bent;
 • de gemeente niet tijdig een besluit heeft kunnen nemen door overmacht en u hierover heeft geïnformeerd;
 • de gemeente heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig heeft en u bent hiermee akkoord gegaan;
 • het een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid betreft.

Hoe gaat het verder?

De gemeente beslist binnen 2 weken nadat zij uw formulier heeft ontvangen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen voor elke dag na de termijn waarop zij niet beslist. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden op dit moment de volgende bedragen:

 • € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
 • € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
 • € 45 per dag voor de overige dagen;
 • de dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

U kunt beroep indienen bij de rechter vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen deze 2 weken beslist. 

Wat moet ik doen?

U kunt uw ingebrekestelling indienen bij de gemeente. Download hiervoor het formulier en vul de gegevens in. U mag ook zelf een brief schrijven. vermeld dan duidelijk om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat en zet in de brief dat u de gemeente in gebreke stelt.

U stuurt deze naar:

Gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht