De ontwerp-structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 heeft vanaf 9 december tot 19 januari 2022 ter inzage gelegen. In deze regionale visie wordt de ontwikkelingsrichting op het gebied van wonen van de zeven gemeenten in Midden-Limburg vastgelegd.

Wat is de Structuurvisie Wonen?

In deze regionale structuurvisie wordt de ontwikkelingsrichting van de zeven gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt minder dan voorheen de nadruk gelegd op het schrappen van plannen voor woningen. De nadruk wordt meer gelegd op het realiseren van plannen, zodat de juiste woningen op de juiste plaats worden gebouwd. Ook omvorming van woningbouwplannen naar segmenten die beter bij de behoefte passen is uitgangspunt. De structuurvisie gaat over het gehele grondgebied van gemeente Maasgouw.

Ter inzage

De ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 lag tot en met 19 januari 2022 ter inzage. U kon tot die datum uw zienswijze hierop indienen. Dat is nu niet meer mogelijk. Wel kunt u het ontwerp hieronder nog downloaden en bekijken.

Online inzien

De eenvoudigste manier om de Structuurvisie Wonen te raadplegen is online. Dit kan op ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder kunt u ook direct het ontwerp downloaden als pdf-bestand. 

Download het Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 

Vervolgprocedure

Aan de hand van ingekomen zienswijzen stelt het college van burgemeester en wethouders een Zienswijzenverslag vast, dat ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de vaststelling van de visie. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.

Vragen?

Als u vragen heeft over de Structuurvisie Wonen, dan kunt u contact opnemen met de heer Tonglet. Dat kan via b.tonglet@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch op het algemene nummer (0475) 85 25 00.