Welkom op de informatiepagina voor de partnerselectie Voorterrein Nautische Boulevard. Op deze pagina vindt u alle documenten rond deze partnerselectie. U kunt deze downloaden en doornemen. U kunt vragen stellen voor deze partnerselectie die we anoniem en tegelijk aan iedereen zullen beantwoorden. Voor procedure, planning en onderliggende informatie verwijzen wij graag naar alle documenten.

Aanpassing tijdpad selectieprocedure (update 1 mei 2024)

In de oorspronkelijke planning voor de selectieprocedure zijn kandidaten uitgenodigd om hun inschrijving uiterlijk 23 maart 2024 in te dienen. Deze planning was gebaseerd op de verwachting dat de taxatie van het terrein als leidraad voor prijsvorming op 23 februari beschikbaar zou zijn. Deze datum is helaas niet gehaald.

De taxatie is nu afgerond en de bijgestelde planning is in onderstaande tabel weergegeven. Ook wordt deze planning gedeeld met de kandidaat-inschrijvers die zich met vragen bij de gemeente hebben gemeld.

Bijgestelde planning selectieprocedure

Hieronder vindt u het bijgestelde tijdspad. In de Nota van Inlichting vindt u de oorspronkelijke planning. Die komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand tijdspad.

ProcedurestapPlanning
Publicatie selectieleidraad16-10-2023
Sluitingstermijn indienen vragen24-11-2024
Publicatie nota van inlichtingen30-11-2024
Verwachte taxatie als leidraad voor prijsvorming in verdere proces01-05-2024
Sluitingsdatum indienen inschrijving03-06-2024
Beoordeling uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen06-06-2024
Bevestiging of kandidaat tot de procedure wordt toegelaten & planning11-06-2024
Presentaties kandidaten voor de beoordelingscommissie / Dialooggesprek 18-06-2024
Beoordeling door de beoordelingscommissie 19-06-2024
Terugkoppeling beoordeling inschrijvingen, voorlopig geselecteerde 24-06-2024
Verificatiegesprek met geselecteerde1-07-2024
Advies aan College van B&W over voorlopige partnerselectie 09-07-2024
Bekendmaking voorgenomen selectie planuitwerkingsfase 10-07-2024
Bezwaartermijn 20 dagen
Definitieve partnerselectie planuitwerkingsfase 31-07-2024
Sluiten ontwikkelovereenkomst met geselecteerde partnerSeptember 2024
Start gezamenlijke planuitwerking (ontwikkelfase)Q4 2024
PlanuitwerkingQ4 2024/Q1 2025
Definitief maken plannen, vaststellen waarde o.b.v. GrondwaardenotaQ2 2025
(al dan niet) definitief akkoord gemeente op laatste ontwerpQ2 2025
Sluiten verkoop- en realisatie-overeenkomstQ2 2025
Start realisatie2025

Taxatie grond en water Voorterrein Nautische Boulevard Wessem (1 mei)

Situatie en procedure

Gemeente Maasgouw voert een partnerselectie uit om te komen tot een gezamenlijke planuitwerkingsfase voor het Voorterrein Nautische Boulevard in Wessem. Gemeente en geselecteerde partner werken samen aan het beste plan voor deze locatie, op basis van de door de partner ingediende visie en presentatie. Indien gemeente en partner tot overeenstemming komen wordt een verkoop- en realisatieovereenkomst gesloten. 

Hierin worden de exacte omvang van het te verkopen terrein, de grenzen van in gebruik te nemen water en de inhoudelijke en procedurele randvoorwaarden voor de realisatie vastgelegd, gekoppeld aan de het dan inmiddels vigerende bestemmingsplan en daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplan. De Grondprijzennota 2023-2025 van de gemeente is van toepassing en leidend in de prijsbepaling bij de levering.

Taxatie als indicatie

De Grondprijzennota van de gemeente gaat voor dit soort locaties uit van een taxatiewaarde. Binnen de procedure is door kandidaten gevraagd om een taxatie van de grond en het water, als indicatie voor verdere planvorming. De gemeente Maasgouw heeft deze taxatie uit laten voeren. Deze taxatie is uitgevoerd op basis van aannames gebaseerd op nog vast te stellen bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Uit deze taxatie komen de volgende waardes:

  • waarde grond op basis van het nog vast te stellen bestemmingsplan: € 125 per m2;
  • waarde water op basis van het nog vast te stellen bestemmingsplan: € 15 per m2;
  • erfpachtcanon voor het water: indicatie 5% van de vastgestelde waarde.

Informationsseite für die Partnerwahl ‘Voorterrein Nautische Boulevard'

Willkommen auf der Informationsseite für die Partnerwahl ‘Voorterrein Nautische Boulevard' in Wessem. Auf dieser Seite finden Sie alle Dokumente rund um diese Partnerwahl. Sie können sie herunterladen und durchsehen. Sie können Fragen zu dieser Partnerwahl stellen, die wir anonym und gleichzeitig für alle beantworten werden. Für den Ablauf, die Planung und die alle andere Informationen verweisen wir auf alle Dokumente.

Besonders hinweisen möchten wir auf die Option für kleinere Unternehmen, die sich hier ansiedeln möchten, aber eine so große Entwicklung nicht alleine stemmen können. Sie können ihr Interesse bekunden, wir werden diese Informationen dann auf Anfrage mit möglichen Bietern für das Gesamtprojekt teilen.

Die Information und die Partnerwahl erfolgen vollständig in niederländischer Sprache.

Bis bald auf dem Nautische Boulevard
Gemeinde Maasgouw

Documenten

Hieronder vindt u de selectieleidraad en de bijbehorende documenten. Heeft u interesse als mogelijke gebruiker? Dan kunt u het formulier downloaden. U mailt het volledig ingevulde formulier naar de projectleider Nautische Boulevard, de heer M. Mertens.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Mertens, projectleider Nautische Boulevard. Dit doet u schriftelijk per e-mail via m.mertens@gemeentemaasgouw.nl.

Het project 'De Nautische Boulevard' wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Provincie Limburg.

Logo subsidie van provincie limburg