Welkom op de informatiepagina voor de partnerselectie Voorterrein Nautische Boulevard. Op deze pagina vindt u alle documenten rond deze partnerselectie. U kunt deze downloaden en doornemen. U kunt vragen stellen voor deze partnerselectie die we anoniem en tegelijk aan iedereen zullen beantwoorden. Voor procedure, planning en onderliggende informatie verwijzen wij graag naar alle documenten.

Aanpassing tijdpad selectieprocedure (12 maart 2024)

In onderstaande planning voor de selectieprocedure zijn kandidaten uitgenodigd om hun inschrijving uiterlijk 23 maart 2024 in te dienen. Deze planning was gebaseerd op de verwachting dat de taxatie van het terrein als leidraad voor prijsvorming op 23 februari beschikbaar zou zijn. Deze datum is helaas niet gehaald.

Daarom hebben wij besloten de procedure en planning aan te passen. Zodra wij zicht hebben op de taxatie en daarmee de gevraagde indicatie af kunnen geven, wordt de bijgestelde planning op deze pagina gepubliceerd. Ook wordt deze gedeeld met de kandidaat-inschrijvers die zich met vragen bij de gemeente hebben gemeld.

De presentaties van kandidaten op 11 april worden uitgesteld.

Bijgestelde planning selectieprocedure (5 februari 2024)

Hieronder vindt u het bijgestelde tijdspad. In de Nota van Inlichting vindt u de oorspronkelijke planning. Die komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand tijdspad.

ProcedurestapPlanning
Publicatie selectieleidraad16-10-2023
Sluitingstermijn indienen vragen24-11-2023
Publicatie nota van inlichtingen30-11-2023
Verwachte taxatie als leidraad voor prijsvorming in verdere proces23-2-2024
Sluitingsdatum indienen inschrijving25-3-2024
Beoordeling uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen28-3-2024
Bevestiging of kandidaat tot de procedure wordt toegelaten & planning2-4-2024
Presentaties kandidaten voor de beoordelingscommissie / Dialooggesprek 10-4-2024
Beoordeling door de beoordelingscommissie 11-4-2024
Terugkoppeling beoordeling inschrijvingen, voorlopig geselecteerde 15-4-2024
Verificatiegesprek met geselecteerde22-4-2024
Advies aan College van B&W over voorlopige partnerselectie 30-4-2024
Bekendmaking voorgenomen selectie planuitwerkingsfase 1-5-2024
Bezwaartermijn 20 dagen
Definitieve partnerselectie planuitwerkingsfase 22-5-2024
Sluiten ontwikkelovereenkomst met geselecteerde partnerJuni 2024
Start gezamenlijke planuitwerking (ontwikkelfase)Q3 2024
PlanuitwerkingQ3 Q4 2024
Definitief maken plannen, vaststellen waarde o.b.v. GrondwaardenotaQ1 2025
(al dan niet) definitief akkoord gemeente op laatste ontwerpQ1 2025
Sluiten verkoop- en realisatie-overeenkomstQ1 2025
Start realisatie2025

Over de selectieprocedure

Speciale aandacht vragen wij nog voor de optie voor kleinere bedrijven die zich wel hier zouden willen vestigen, maar die niet zelfstandig een zo grote ontwikkeling aan kunnen. Zij kunnen hun interesse kenbaar maken, die informatie delen wij dan op verzoek met mogelijke inschrijvers voor het gehele project. 

Informationsseite für die Partnerwahl ‘Voorterrein Nautische Boulevard'

Willkommen auf der Informationsseite für die Partnerwahl ‘Voorterrein Nautische Boulevard' in Wessem. Auf dieser Seite finden Sie alle Dokumente rund um diese Partnerwahl. Sie können sie herunterladen und durchsehen. Sie können Fragen zu dieser Partnerwahl stellen, die wir anonym und gleichzeitig für alle beantworten werden. Für den Ablauf, die Planung und die alle andere Informationen verweisen wir auf alle Dokumente.

Besonders hinweisen möchten wir auf die Option für kleinere Unternehmen, die sich hier ansiedeln möchten, aber eine so große Entwicklung nicht alleine stemmen können. Sie können ihr Interesse bekunden, wir werden diese Informationen dann auf Anfrage mit möglichen Bietern für das Gesamtprojekt teilen.

Die Information und die Partnerwahl erfolgen vollständig in niederländischer Sprache.

Bis bald auf dem Nautische Boulevard
Gemeinde Maasgouw

Documenten

Hieronder vindt u de selectieleidraad en de bijbehorende documenten. Wilt u deelnemen? Dan vindt u hieronder de formulieren.

Aanmeldformulieren

Wilt u zich aanmelden voor de partnerselectie of heeft u interesse als mogelijke gebruiker? Dan kunt u onderstaand formulier (of formulieren) downloaden en invullen.

U mailt het volledig ingevulde formulier naar de projectleider Nautische Boulevard, de heer M. Mertens via m.mertens@gemeentemaasgouw.nl. U mag dit formulier ook per post sturen naar: gemeente Maasgouw, t.a.v. M. Mertens, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Mertens, projectleider Nautische Boulevard. Dit doet u schriftelijk per e-mail via m.mertens@gemeentemaasgouw.nl.

Het project 'De Nautische Boulevard' wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Provincie Limburg.

Logo subsidie van provincie limburg