Een mens kan niet zonder groen. Groen draagt in grote mate bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De gemeente Maasgouw is daarom zuinig op het groen. 

Met de Groenvisie Maasgouw 2030 hebben we de gewenste koers voor het groen tot 2030 vastgelegd. We zetten in op de meerwaarde die groen kan bieden voor maatschappij, mens en dier.

De belangrijkste thema’s van de groenvisie:

  • Multifunctioneel gebruik. Groen is niet alleen beleven. Het biedt ook ruimte aan ontmoeten, bewegen, spelen en educatie.
  • Duurzaamheid. We moeten zuinig zijn op onze aarde. Duurzaamheid is een leidend thema bij inrichting en beheer van onze openbare ruimte.
  • Cultuurhistorie en landschap. Maasgouw heeft maar liefst drie beschermde dorpsgezichten en kent tal van cultuurhistorische pareltjes. Bij de inrichting en het beheer van het groen versterken we de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van Maasgouw .
  • Klimaatadaptatie. Het klimaat verandert. Hittestress en droogte in de zomer. Wateroverlast in de winter. Hier spelen we op in door bijvoorbeeld extra bomen aan te planten en water op te vangen.
  • Groen doen we samen. De groenvisie is niet alleen sturend, maar is ook uitnodigend en biedt ruimte voor partijen (maatschappelijke organisaties, ondernemers, burgers) die bij willen dragen aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Samen maken we Maasgouw mooier!
  • Ecologie. De biodiversiteit staat ernstig  onder druk. Als gemeente dragen wij bij aan het herstel van biodiversiteit. Het groenbeheer is daarom 'netjes aangeharkt' waar het moet en ecologisch waar het kan.

Vragen?

Voor informatie over de groenvisie Maasgouw 2030 kunt u terecht bij John van den Berg via ons algemene telefoonnummer of per mail naar j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl.