De beleids- en budgetcyclus in onze gemeente gaat over de hele gang van zaken rondom gemeentebeleid en de financiële baten en lasten die ermee samenhangen. Hier valt bijvoorbeeld de begroting onder van de gemeente.

De beleids- en budgetcyclus gaat enerzijds over de planning, dus het geheel van uit te voeren activiteiten als gevolg van het bestuurlijke proces. Anderzijds gaat het over de controle, ofwel de daaraan gerelateerde rapportage, bijsturing en verantwoording aan het bestuur. 

Binnen deze cyclus worden de volgende producten gemaakt. U downloadt beschikbare producten onderaan de pagina.

  • Kadernota;
  • programmabegroting; 
  • programmarapportages;
  • jaarstukken.

Kadernota 2022

In de Kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van financiën, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor 2022 is vanwege de vele onzekerheden met betrekking tot rijksfinanciering (als gevolg van het demissionaire kabinet en de economische gevolgen van de coronacrisis) besloten om geen Kadernota 2022 op te stellen. De meest recente ontwikkelingen zijn vertaald in de programmabegroting 2022.

Programmabegroting

In de programmabegroting 2022 zijn de doelstellingen voor komend jaar en de bijbehorende financiering van de uitgangspunten en prioriteiten verder uitgewerkt. De programmabegroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten.
Op dinsdag 9 november 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de programmabegroting 2022. In de begroting stelt het college van B&W voor waaraan we het komende jaar het geld willen uitgeven en wat de plannen zijn.

Programmarapportages

In onze beleids- en budgetcyclus maken wij naast de kadernota, programmabegroting en de jaarstukken ook twee tussentijdse rapportages. Dit zijn programmarapportages. Deze rapportage is een afwijkingenrapportage waarbij de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van hetgeen wij willen bereiken in de programmabegroting, is opgenomen.

In de raadsvergadering van 13 juli 2021 is de 1e Programmarapportage door de gemeenteraad vastgesteld. De 2e Programmarapportage is op 21 december 2021 vastgesteld.

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt de programmabegroting geëvalueerd. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarstukken geven antwoord op de vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we moesten doen en heeft het gekost wat het mocht kosten.

In de raadsvergadering van 13 juli 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld, deze bestaan uit het jaarverslag (deel A) en de jaarrekening (deel B).