De planning- en controlcyclus in onze gemeente gaat over de hele gang van zaken rondom gemeentebeleid en de financiële baten en lasten die ermee samenhangen. Hier valt bijvoorbeeld de begroting onder van de gemeente.

De planning- en controlcyclus (ook wel beleids- en budgetcyclus genoemd) gaat enerzijds over de planning, dus het geheel van uit te voeren activiteiten als gevolg van het bestuurlijke proces. Anderzijds gaat het over de controle, ofwel de daaraan gerelateerde rapportage, bijsturing en verantwoording aan het bestuur. Binnen deze cyclus worden de volgende producten gemaakt: 

  • Kadernota;
  • programmabegroting; 
  • programmarapportages;
  • jaarstukken.

Kadernota

In de Kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van financiën, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

De Kadernota van 2024 is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 11 juli. U vindt de kadernota en het raadsbesluit bij de stukken van agendapunt 6 van deze vergadering.

Programmabegroting

In de programmabegroting zijn de doelstellingen voor komend jaar en de bijbehorende financiering van de uitgangspunten en prioriteiten verder uitgewerkt. De programmabegroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten. In de begroting stelt het college van B&W voor waaraan we het komende jaar het geld willen uitgeven en wat de plannen zijn.

Programmabegroting 2024

Op 7 november is de programmabegroting voor 2024 besproken in de raadsvergadering. U vindt alle stukken bij agendapunt 3 van deze vergadering. In de bijlage is de samenvatting te vinden.

Programmarapportages

In onze planning- en controlcyclus maken wij naast de kadernota, programmabegroting en de jaarstukken ook twee tussentijdse rapportages. Dit zijn programmarapportages. Deze rapportage is een afwijkingenrapportage waarbij de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van hetgeen wij willen bereiken in de programmabegroting, is opgenomen.

1e Programmarapportage

In de raadsvergadering van 11 juli 2023 is de 1e Programmarapportage vastgesteld door de gemeenteraad. U vindt de stukken en het besluit bij agendapunt 11 van deze vergadering.

2e Programmarapportage

De 2e Programmarapportage is op 19 december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. U vindt de stukken en het besluit bij agendapunt 10 van deze vergadering.

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt de programmabegroting geëvalueerd. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarstukken geven antwoord op de vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we moesten doen en heeft het gekost wat het mocht kosten.

In de raadsvergadering van 11 juli 2023 zijn de jaarstukken 2022 vastgesteld, deze bestaan uit het jaarverslag (deel A) en de jaarrekening (deel B). U vindt de stukken hieronder.