De beleids- en budgetcyclus in onze gemeente gaat over de hele gang van zaken rondom gemeentebeleid en de financiële baten en lasten die ermee samenhangen. Hier valt bijvoorbeeld de begroting onder van de gemeente.

De beleids- en budgetcyclus gaat enerzijds over de planning, dus het geheel van uit te voeren activiteiten als gevolg van het bestuurlijke proces. Anderzijds gaat het over de controle, ofwel de daaraan gerelateerde rapportage, bijsturing en verantwoording aan het bestuur. Binnen deze cyclus worden de volgende producten gemaakt: 

  • kadernota;
  • programmabegroting; 
  • programmarapportages;
  • jaarstukken.

Kadernota

In de Kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van financiën, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor 2023 is geen Kadernota opgesteld, omdat het coalitieprogramma als uitgangspunt heeft gediend. Voor 2024 wordt wel weer een Kadernota opgesteld.

Programmabegroting

In de programmabegroting zijn de doelstellingen voor komend jaar en de bijbehorende financiering van de uitgangspunten en prioriteiten verder uitgewerkt. De programmabegroting geeft antwoord op de vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten. In de begroting stelt het college van B&W voor waaraan we het komende jaar het geld willen uitgeven en wat de plannen zijn.

Programmabegroting 2023

Op 8 november is de programmabegroting voor 2023(externe link) besproken in de raadsvergadering. Wilt u de stukken bekijken of de vergadering terugzien? Dat kan op deze pagina in iBabs(externe link). De samenvatting vindt u hieronder.

Programmarapportages

In onze beleids- en budgetcyclus maken wij naast de kadernota, programmabegroting en de jaarstukken ook twee tussentijdse rapportages. Dit zijn programmarapportages. Deze rapportage is een afwijkingenrapportage waarbij de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van hetgeen wij willen bereiken in de programmabegroting, is opgenomen.

In de raadsvergadering van 12 juli 2022 is de 1e Programmarapportage(externe link) vastgesteld door de gemeenteraad. De 2e Programmarapportage wordt op 6 december(externe link) in de commissievergadering besproken.

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt de programmabegroting geëvalueerd. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarstukken geven antwoord op de vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we moesten doen en heeft het gekost wat het mocht kosten.

In de raadsvergadering van 12 juli 2022 zijn de jaarstukken 2021(externe link) vastgesteld, deze bestaan uit het jaarverslag (deel A) en de jaarrekening (deel B).