De adviesraad sociaal domein Maasgouw wil vanuit haar onafhankelijke positie bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid wat het sociaal domein betreft.

Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning van inwoners. Gemeentes hebben hierbij veel taken overgenomen van de centrale overheid in Den Haag. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet is geregeld voor welke (zorg)taken de gemeentes verantwoordelijk zijn. Ook is wettelijk vastgelegd dat burgers en cliënten de mogelijkheid geboden moet worden om mee te praten over de uitvoering van deze wetten.

Gemeentes hebben een grote mate van vrijheid hoe zij deze inbreng van inwoners regelen. Sinds 2018 doet onze gemeente dat via de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw. De adviesraad denkt actief mee en oefent invloed uit op alle onderwerpen die het sociaal domein betreffen. Niet alleen op de uitvoering van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet, maar ook op onderwerpen als armoedebestrijding, laaggeletterdheid, bibliotheekbeleid, gezondheid, et cetera.

Meer informatie

Op de website vindt u onder andere hoe de Adviesraad Sociaal Domein haar werk doet, welke mensen uit onze kernen in de Adviesraad actief zijn, belangrijke actualiteiten en informatie over de Wmo en burgerparticipatie. Daar vindt u ook alle contactgegevens.

Logo Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw