HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Veel gestelde vragen werk en inkomen

Veel gestelde vragen werk en inkomen

Wat houdt de Participatiewet in?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan de samenleving. Met de komst van de Participatiewet werden de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samengevoegd. Er is vanaf 1 januari 2015 dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Er blijft een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

Informatie over de Participatiewet kunt krijgen bij het Team Participatie van de gemeente

Ik heb een arbeidsbeperking. Kom ik in aanmerking voor ondersteuning van de gemeente?

De Participatiewet gaat er van uit dat iedereen naar vermogen aan het werk gaat bij een reguliere werkgever. De gemeente kan u ondersteunen naar werk. Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen voor die mensen te bieden. Zo kan de gemeente – onder bepaalde voorwaarden – via de werkgever bijvoorbeeld een gedeelte van het loon meebetalen (in de vorm van loonkostensubsidie).

Welke kansen biedt de Participatiewet?

Meedoen is belangrijk. Met de invoering van één regeling kunnen mensen die nu aan de kant staan, weer meedoen. Hiermee bedoelen we: meer kansen op (regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie.

Zijn er voldoende banen beschikbaar?

Werkgevers zijn een belangrijke partner als het gaat om het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de inzet van werkgevers om banen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om 125.000 extra banen. Daarnaast investeren de gemeenten en het UWV Werkbedrijf, zowel regionaal als lokaal fors in het benaderen van werkgevers om werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe worden mensen begeleid naar werk?

Het Werkgeversservicepunt is voortdurend op zoek naar werk voor werkzoekenden die een uitkering ontvangen. Als er belemmeringen zijn om aan het werk te gaan, dan zoeken we samen naar mogelijkheden om met die belemmeringen toch aan de slag te gaan. Doel is dat elke werkzoekende zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.

Wat houdt de kostendelersnorm in?

Als u met anderen samenwoont, heeft u gezamenlijke kosten van de huishouding. De kosten per persoon zijn lager, dan wanneer u alleen zou wonen. Het kabinet wil dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast als een uitkeringsgerechtigde met anderen een woning deelt. U krijgt dan te maken met de ‘kostendelersnorm’: naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen.

Moet ik vrijwilligerswerk gaan doen als ik een uitkering krijg?

Het doel is dat zo veel mogelijk mensen een werkplek vinden binnen het reguliere bedrijfsleven. Als dat (nog) niet kan, verwachten we van mensen dat ze maatschappelijk participeren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

Werd de Wsw opgeheven of beëindigd?

Nee; de rechten en plichten van de mensen die onder de huidige Wet sociale werkvoorziening werken, veranderen niet. Zij zijn geïndiceerd en blijven onder de Wsw vallen. Wel is het zo dat er vanaf 1 januari 2015 géén nieuwe instroom meer mogelijk is. De Wsw houdt pas op te bestaan als de laatste Wsw-er is uitgestroomd. Voor mensen op de wachtlijst Wsw geldt dat zij per 1 januari 2015 niet meer de Wsw kunnen instromen.

Wie kan ‘beschut werken’?

De gemeente kan ‘beschut werken’ inzetten voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben om te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking dermate veel begeleiding en/of een aanpassing van de werkplek nodig hebben dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Wie hebben nog toegang tot de Wajong en wie stelt dat vast?

Voor de Wajong stelt het UWV vanaf 1 januari 2015 vast of iemand duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Alleen wanneer dit het geval is, kan recht op Wajong ontstaan. Kort gezegd komt ‘arbeidsvermogen’ neer op de vraag of iemand wel of niet kan werken.