HOME  |  Wonen & Leven  |  Groen, natuur & landschap  |  Zorgplan natuur en landschap

Zorgplan natuur en landschap

Landschapselementen in Limburg (IKL) aan de kwaliteit van het buitengebied. Doel is het vergroten van de cultuurhistorische en toeristische betekenis van Maasgouw en het vergroten van de natuur- en landschapskwaliteit in de gemeente.

Samen met lokale partijen en organisaties wordt bekeken op welke wijze we de informatieve en inspirerende waarden van onze omgeving kunnen vergroten. In december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nader onderzoek door IKL om te zien op welke wijze ze de cultuurhistorische en toeristische betekenis van de gemeente kan verhogen. Daarnaast treft IKL de komende 2 jaar diverse maatregelen op het snijvlak van natuur, landschap, cultuurhistorie en toerisme. De gemeente Maasgouw en het IKL investeren hiermee niet alleen in de versterking van de landschappelijke kwaliteit, maar evenzeer in de toeristische en recreatieve mogelijkheden.

Zicht en onzichtbare geschiedenis

In samenspraak met de gemeente en deskundigen van lokale natuur en heemkundeorganisaties, LLTB en de wildbeheereenheid heeft IKL de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische potentie van de diverse buitengebieden van de 9 kernen geïnventariseerd.
Het IKL gaat in overleg en met alle betrokkenen maatregelen voorstellen, gericht op het behoud en herstel van het landschap, de geschiedenis en de in onze gemeente levende planten en dieren

De komende 2 jaar gaat IKL tevens op zoek naar aanvullende geldbronnen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht met de uitkomsten van de archeologische beleidskaart. De gemeente is op archeologisch vlak met 16 archeologische terreinen rijk bedeeld. In deze gebieden zijn nog steeds sporen van de oude bewoning zicht- of aanwijsbaar. Zoals de 10 terreinen met archeologische complexen uit de Romeinse tijd (Heerweg-Heelderweg en Heerstraat) en de resten van een middeleeuws complex van de Benedictinessenabdij in Thorn. Deze terreinen verwijzen niet alleen naar de voormalige bewoningsgeschiedenis, maar ook naar de strategische gebruiksmogelijkheden van het vroegere landschap Zo gaat de Heerbaan in Thorn met de vele kapellen langs de weg (o.a. de kapel onder de Linden) vermoedelijk terug tot de Romeinse tijd.

Verder kunnen ook uitgewerkte voorstellen voor de ontsluiting van wandelpaden in de buitengebieden op medewerking rekenen. Komende jaren gaat de aandacht ook uit naar de verbetering van het leefgebied van diverse diersoorten waaronder de kamsalamander en het opheffen van diverse knelpunten voor de bever, das en diverse amfibieën door de aanleg van faunatunnels. Tenslotte kunnen bewoners die belangstelling hebben voor de aanleg van karakteristieke hoogstamboomgaarden en heggen zich dit voorjaar zich aanmelden. Nader informatie hierover volgt op korte termijn.

Voor vragen over het zorgplan kunt u terecht bij de heer J. van den Berg van de afdeling ROER, (0475) 85 25 00.