HOME  |  Wonen & Leven  |  Structuurvisie  |  Structuurvisie Wonen

Structuurvisie Wonen

In de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is de ontwikkelingsrichting van de 7 gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen, zorg en woonomgeving vastgelegd. In de visie is onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de planvoorraad voor woningen, zodat deze wordt afgestemd op de toekomstige woningbehoefte. Hier vindt u de directe link naar het plangebied op ruimtelijkeplannen.nl: Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Ook kunt u de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving met bijbehorend kaarten- en bijlagenboek onderstaand downloaden.

Met de vaststelling van de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg (de visie) op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het college opgedragen de planvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief in overeenstemming te brengen met de in de visie geformuleerde uitgangspunten. Deze visie geeft aan dat Maasgouw tot 2024 maximaal 430 woningen aan de woningvoorraad kan toevoegen. Maasgouw heeft momenteel een plancapaciteit van circa 1.100 woningen. Dit betekent dat tot 2024 de huidige woningbouwplancapaciteit van circa 1.100 woningen teruggebracht moet worden tot maximaal 430 woningen. Hiervoor moeten onder meer bestemmingsplannen worden herzien, waarbij het weg bestemmen van rechtstreekse woningbouwtitels plaatsvindt. Bovendien dient nog een kwaliteitsslag gemaakt te worden, waarbij het bouwen van de juiste woningen voor de juiste doelgroepen op de juiste locaties centraal staat.

Beleid uitvoering structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

De gemeenteraad heeft op 18 januari 2018 het ‘Beleid 2018-2019 uitvoering Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2024' vastgesteld. Dit beleid beschrijft per woningbouwplan op welke wijze de overtollige woningbouwplancapaciteit wordt teruggebracht. U kunt het beleid onderstaand downloaden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 25 juni 2018 het Beleid ‘Planafbouw Linne Zuidoost’ vastgesteld. Het uitblijven van initiatieven tot realisatie en aanvragen tot verlening van omgevingsvergunningen voor woningbouw in Linne Zuidoost in de periode 2016-2018 maakt dat het in 2015 geformuleerde beleid, inhoudende dat de bestaande plancapaciteit kan worden gehandhaafd, niet langer ongewijzigd kan worden voortgezet. De wijziging van het uitvoeringsbeleid voorziet erin dat, indien in de komende periode niet tijdig de fasegewijze ontwikkeling tot stand zal komen, op dat moment er de mogelijkheid bestaat het bestemmingsplan fasegewijs te wijzigen waarbij dan woningbouwtitels in nader aangegeven deelgebieden komen te vervallen. De uitwerking geschiedt in de vorm van een bestemmingsplanherziening en, daaraan verbonden, een herziening van het geldende exploitatieplan.

Woningmarktonderzoek Midden-Limburg

‘Voldoende en geschikte huisvesting voor alle inwoners’ is een van de speerpunten van beleid voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten.

De gemeente Maasgouw werkt samen met de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert aan het woonbeleid. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Om deze goed te kunnen onderbouwen, heeft in 2018 in de 7 gemeenten een woningmarktonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. De onderzoeksrapporten vindt u onderaan deze pagina.