HOME  |  Wonen & Leven  |  Strategische visie: Maasgouw maken we samen!

Strategische visie: Maasgouw maken we samen!

Op 15 december 2016 is in de gemeenteraad unaniem de "Strategische visie 2025" voor de gemeente Maasgouw vastgesteld. De behandeling in de gemeenteraad vormde het sluitstuk van een uitgebreid totstandkomingstraject met bijeenkomsten voor burgers, ondernemers en experts in het sociaal domein, een enquête over de nieuwe toekomstvisie en rondetafelgesprekken. Daardoor is de visie op een breed draagvlak gebaseerd.

Documenten

Langetermijnvisie

De strategische visie beschrijft de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar de gemeente in de komende jaren mee te maken krijgt. Het is een langetermijnvisie die de hoofddoelen van de gemeente vastlegt en aangeeft op welke manier deze bereikt kunnen worden. Het jaar 2025 fungeert als horizon. Daaruit blijkt dat de uitvoering van deze strategie meerdere jaren in beslag zal nemen, maar dat neemt niet weg dat het streven is om de gestelde doelen eerder dan 2025 te bereiken.

Gemeentelijke ambities

De visie gaat in op enkele algemene ambities van de gemeente. Daarbij wordt beschreven hoe we kunnen aan een uitstekend woon- en leefklimaat, een sterke sociale structuur, een vitale regionale economie en een dynamisch vrijetijdsgebied. Ook wordt uitgesproken dat het gemeentebestuur zelfstandig moet blijven omdat dit nodig is om nauw betrokken te kunnen blijven  bij het leven in de dorpskernen.

Samen maken we Maasgouw!

Een belangrijk vertrekpunt voor de visie is dat de gemeente voor een succesvolle aanpak van opgaven afhankelijk is van de samenwerking met andere partijen in de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan burgers die op tal van terreinen actief zijn, maar ook aan de samenwerking met mede-overheden, bedrijven en andere organisaties. Vanuit die gedachte vormt "Samen maken we Maasgouw!" het motto van deze visie. Het maakt duidelijk dat we Maasgouw samen maken tot wat het is, maar kan ook gelezen worden als een oproep om samen te werken aan een beter Maasgouw.

Uitwerking en uitvoering

Met het vaststellen van de strategische visie heeft een koersbepaling voor de gemeente plaatsgevonden. Maar dat is niet genoeg. Nadat de koers is bepaald moet de gemeente ook in de beoogde richting gaan (door)varen. Dat vraagt om het verder uitwerken van de visie in beleid, plannen en programma's, maar ook om het toepassen van de visie in de dagelijkse werkwijze van bestuurders en ambtenaren. De lijst met speerpunten in bijlage C van de visie kan worden gelezen als een leidraad voor de uitwerking en uitvoering van de strategische visie in de komende tijd.