HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Regenwater afkoppelen Reutsberg

Regenwater afkoppelen Reutsberg

afbeelding van de stroombanen regenwater in de wijk Reutsberg

In de Sportparklaan en in de Boslaan in Heel is al jarenlang sprake van waterhinder en in extremere regensituaties ook van wateroverlast en mogelijk ook schade in particuliere woningen. Bij hevige neerslag kan de riolering de aanvoer van alle water niet verwerken. Wanneer het gemeentelijk riool volledig is gevuld komt het overtollige water uit de wijk tot afstroming. Dit water verzamelt zich uiteindelijk in de Sportparklaan en de Boslaan.

De afbeelding aan de rechterkant geeft de stroombanen van het water weer, zoals dit afstroomt tijdens een hoosbui. Met name de blauwe vlekken in de rood omcirkelde gebieden tonen de hotspots waar het water uiteindelijk samenstroomt. 

Het beeld van de Sportparklaan, zoals weergegeven op de onderstaande foto’s, willen we in de toekomst niet meer zien! Wateroverlast Sportparklaan Heel, d.d. 18 augustus 2011.

Wateroverlast in de Sportparklaan, Heel

 • Nieuwsbericht: Afzetting speelveld Ringweg Heel

  In de wijk Reutsberg in Heel zijn het afgelopen jaar werkzaamheden uitgevoerd om de wateroverlast te verminderen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een pilotproject. In de pilot zijn nieuwe manieren uitgeprobeerd om het water op te vangen en te infiltreren. Nu het werk klaar is zien we dat niet alle voorzieningen datgene doen wat ze moeten doen. De afgelopen periode zijn al enkele aanpassingen gedaan om de werking te verbeteren. Dit geldt ook voor de wadi ter plaatse van het speelveld aan de Ringweg. Lees hier het nieuwsbericht over de afzetting van het speelveld aan de Ringweg in Heel.

 • Lopende zaken

  Hier vindt u informatie over de verdere afronding van het project na de werkzaamheden van de aannemer. Dit is de periode vanaf september 2017.

  Lees verder
 • Waarop is de oplossing gebaseerd?

  Om overlast en schade in de toekomst te voorkomen heeft Maasgouw een plan uitgewerkt waarbij regenwater niet meer naar de riolering wordt afgevoerd. In plaats daarvan wordt het water op diverse locaties in de wijk opgevangen en tijdelijk geborgen. Via infiltratie verdwijnt het uiteindelijk in de bodem. Daarmee wordt regenwater niet meer naar het riool gestuurd . Dit noemen we “afkoppelen”. Maasgouw probeert zoveel mogelijk verhard oppervlak in de openbare ruimte af te koppelen. Er wordt  echter ook een inspanning verwacht van de bewoners, omdat er ook veel regenwater van particuliere woningen en terreinen afstroomt naar de riolering.

 • Rol van de klankbordgroep

  Om tot een gedragen plan te komen is nadrukkelijk gezocht naar inbreng vanuit de bewoners. Daarom is aan de voorkant een klankbordgroep samengesteld van personen ervaring hebben met wateroverlast, of personen die beschikken over gebiedskennis en vakkennis. Zij hebben mee gedacht tijdens de planvorming van het project en zijn tevens onze ambassadeurs richting bewoners.

 • Fasering

  Het totale plan wordt in 2 fases gerealiseerd. Eind 2016 is fase 1 gerealiseerd. Dit betreft alleen de aanleg van ondergrondse voorzieningen. Nu gaan we verder met fase 2.

  Lees verder
 • Documenten

  Hier vindt u een overzicht van documenten, zoals veel gestelde vragen, een presentatie van de informatiebijeenkomst op 15 oktober 2014, informatie over het afkoppelen van regenwater en de overzichtstekeningen van het project.

  Lees verder