HOME  |  Wonen & Leven  |  Regels voor grondverzet

Regels voor grondverzet

Het toepassen en ontgraven van grond is gebonden aan regels. Indien grond binnen de regio Maas & Roer vrijkomt of wordt toegepast gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in de Nota bodembeheer Maas & Roer. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk ruimte wordt gecreëerd om grond binnen de gemeentegrenzen te hergebruiken, waarbij risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klassenniveau niet verslechtert. Wanneer zich in de praktijk situaties voordoen waarin onderhavige Nota bodembeheer Maas & Roer niet voorziet, gelden onverkort de regels uit het generieke beleid zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit.

Het stroomschema grondverzet (pdf - 17 kb) is een leeswijzer en handreiking voor grondverzet binnen de Regio Maas & Roer. Aanbevolen wordt om dit schema te doorlopen. Indien u vervolgens nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Maasgouw.

Erkende kwaliteitsverklaringen

Als grond ontgraven wordt kan gebruik worden gemaakt van 5 erkende kwaliteitsverklaringen:

 • partijkeuring (AP04)
 • bodemkwaliteitskaart Maas & Roer, inclusief vooronderzoek conform NEN5725
 • erkende kwaliteitsverklaring
 • fabrikant-eigenverklaring
 • (water)bodemonderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van de in het Besluit bodemkwaliteit genoemde erkende strategieën

Melden van grondverzet en tijdelijke opslag

Het toepassen van grond of baggerspecie moet minimaal 5 werkdagen van te voren gemeld worden via het Meldpunt bodemkwaliteit (pagina opent in nieuw venster). Meldingen worden direct gestuurd naar het bevoegd gezag en degene die belast zijn met het toezicht op de naleving. Na 5 werkdagen mag u – zonder tegenbericht – de partij grond of baggerspecie toepassen.
Op de pagina meldingen grondverzet binnen de gemeente Maasgouw staat aangegeven welke partijen grond of baggerspecie u moet melden. Ook staat hier informatie over het melden van een tijdelijke opslag.

Meest voorkomende vormen van grondverzet

Ik wil gekeurde grond (AP04 onderzoek) toepassen binnen de regio Maas & Roer.

Indien sprake is van een nuttige toepassing mag afhankelijk van de kwaliteit van de gekeurde grond de grond toegepast worden. Toepassing is mogelijk op basis van de toepassingskaart en/of toepassingsmatrix. Een gedeelte van de toepassingsmatrix is in onderstaande tabel weergegeven. Het betreft het gedeelte voor gekeurde grond (AP04).

Ik wil gekeurde grond (AP04 onderzoek) toepassen buiten de regio Maas & Roer.

Indien er binnen de regio geen behoefte is aan grond en de grond buiten de regio Maas & Roer moet worden toegepast, dient altijd een AP04 onderzoek uitgevoerd te worden. Grond die voorzien is van een geldig AP04 onderzoek mag ook buiten de regio toegepast worden. Het bevoegd gezag van de toepassingslocatie stelt de eisen.

Ik wil grond afkomstig uit de regio Maas & Roer toepassen binnen deze regio.

Om grond afkomstig uit de regio Maas & Roer binnen deze regio te mogen toepassen dient aan de volgende eisen voldaan te zijn:

 • er is sprake van een nuttige toepassing.
 • er dient (minimaal) een vooronderzoek conform NEN5725 uitgevoerd te zijn waaruit blijkt dat de locatie onverdacht is voor bodemverontreiniging en overeenkomt met de bodemkwaliteit uit de ontgravingskaart.
 • voor de deelgebieden Roerdelta, Roermond Binnenstad en Roermond Havengebied dient minimaal een verkennend bodemonderzoek (NEN5740) uitgevoerd te zijn.

Toepassing is mogelijk op basis van de toepassingsmatrix en/of toepassingskaart.

toepassingsmatrix grondverzet

Indien uit het vooronderzoek volgt dat sprake is van:

 • een (deels) verdachte locatie en/of dat de bodemkwaliteit van de locatie waarschijnlijk een slechtere kwaliteit heeft dan de gemiddelde kwaliteit van het deelgebied waarin het is gelegen en/of;
 • de hoeveelheid bodemvreemd materiaal is meer dan 10 % (of voor de deelgebieden Roerdelta, Roermond Binnenstad of Roermond Havengebied meer dan 20 %). Dan mag de vrijkomende grond op basis van de bodemkwaliteitskaart niet hergebruikt worden zonder het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740. Als uit dit verkennend bodemonderzoek vervolgens geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit en/of de hoeveelheid bodemvreemd materiaal van de te ontgraven grond overeenkomt met de kwaliteit en/of hoeveelheid bodemvreemd materiaal zoals weergegeven in de ontgravingskaart, kan de vrijkomende grond alsnog worden hergebruikt op basis van de toepassingsmatrix en/of toepassingskaart.

Ik wil grond afkomstig uit de regio Maas & Roer toepassen in een grootschalige bodemtoepassing (gelegen in de regio Maas & Roer)

Voor grootschalige toepassingen gelden andere regels dan voor regulier grondverzet conform het generieke beleid. Als sprake is van een grootschalige toepassing, dan zijn er meer mogelijkheden voor hergebruik van licht verontreinigde grond. Onder grootschalige toepassingen behoren onder andere wegen, dijken, geluidswallen en het verondiepen van oppervlaktewater (mits het nuttige toepassingen zijn). Voor een grootschalige toepassing gelden een aantal eisen:

 • minimaal volume (5.000 m3)
 • minimale toepassingshoogte (2,0 m of 0,5 m voor wegen en spoorwegen 
 • partij grond mag de maximale waarden Industrie niet overschrijden 
 • partij baggerspecie mag de Interventiewaarden voor waterbodems niet overschrijden 
 • toetsing aan emissiewaarden

Grond en/of baggerspecie mag in een grootschalige toepassing gebruikt worden mits vergezeld van een erkend bewijsmiddel. In veel gevallen zal dit een partijkeuring zijn, inclusief toetsing aan de emissiewaarden. Maar binnen de regio Maas & Roer is het ook mogelijk om de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel te gebruiken. Om dit mogelijk te maken zijn van de ontgravingsklassen de emissiewaarden bepaald en vervolgens getoetst aan de emissietoetswaarden. In onderstaande tabel is dit samengevat weergegeven.

Tabel emissiewaarden ontgravingsklassen