HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

 • Wat is het?

  Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden en heeft u de hele WW-uitkering doorlopen? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

 • Hoe werkt het?

  Voor de IOAW-uitkering komt u in aanmerking als u

  1. Op of na uw 50e werkloos bent geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering).
  2. Op of na uw 50ste recht hebt gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden.
  3. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80 procent) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving. U hebt geen recht op een toeslag omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren en geen kind hebt jonger dan 12 jaar.

  De sollicitatieplicht blijft voor u en uw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd) gelden, net als de inschrijving bij het UWV WERKbedrijf.

  Inkomenstoets

  Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen maar wel naar het totale gezinsinkomen. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven bij de inkomenstoets buiten beschouwing.

  De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Ook inkomsten uit pensioen-, VUT-, WAO- en 55+-uitkeringen zijn in principe uitkeringen in verband met arbeid.

  Uitkeringsbedragen

  Bruto IOAW- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag).

  1. alleenstaande van 23 jaar of ouder: € 1.245,01
  2. Alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft: €1.134,39
  3. gehuwden of alleenstaande ouders: € 1.608,48

  (genoemde bedragen zijn per 1 juli 2016)

  Voor alleenstaande personen jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de IOAW-uitkering aan bij het Sociaal Wijkteam.

  Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

  • of u behoort tot de rechthebbenden;
  • of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen;
  • of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV);
  • of er werk voor u en/of uw partner te vinden is;
  • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening spelen de noodzaak van uw kosten en uw eigen inkomen een rol.

  Besluitvorming

  De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
  • bewijzen van uw schulden (ook van uw eventuele partner)
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden (ook van uw eventuele partner)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
 • Aanvullende informatie

  Meer informatie op www.rechtopbijstand.nl.