HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan legt u eerst een verklaring af in de gemeente waar u gaat trouwen. (Deze verklaring vervangt vanaf 1 september 2015 de huwelijksaangifte, die ook wel ondertrouw werd genoemd). Deze verklaring vindt u rechts op deze pagina. 

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dat pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Als u gaat trouwen maakt u eerst een afspraak met de gemeente over de datum, tijdstip en locatie van het voorgenomen huwelijk.

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Vanaf 1 januari 2018 trouwt of registreert u een partnerschap automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  U logt in met DigiD. Voor meer informatie over DigiD zie de website www.digid.nl (link opent in nieuw venster). 

 • Hoe werkt het?

  Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Houd rekening met de volgende regels:

  1. U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent. Bent u (en/of uw partner) 16 of 17 jaar oud, dan kunt u alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is. U heeft op 16- of 17-jarige leeftijd ook toestemming nodig van uw ouders of uw voogd.
  2. Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
  3. U mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.
  4. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming van uw curator nodig.
  5. Er mag niet een te nauwe verwantschap tussen echtgenoten bestaan. U kunt daarom niet trouwen met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of met uw eigen ouder. Dat geldt ook als de familieband is ontstaan door adoptie. De minister van Justitie kan ontheffing voor een huwelijk verlenen aan partners die door adoptie broer(s) en/of zuster(s) zijn geworden.

  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Justitie om speciale toestemming vragen.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen, maar niet langer dan een jaar van tevoren. De melding is maximaal één jaar geldig.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

  Digitaal

  U kunt digitaal melding maken van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  Let op: u en uw aanstaande partner vullen allebei een formulier in. U dient beiden in te loggen met uw eigen DigiD. 

  Persoonlijk

  Indien u de melding niet digitaal wilt doorgeven, kunt u dit ook persoonlijk komen doen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (0475) 85 25 00. 

  Trouwlocaties

  Bekijk de trouwlocaties in de gemeente Maasgouw.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als je het voornemen doet om te gaan trouwen, moet je in ieder geval de volgende documenten kunnen overleggen:

  1. Een geldig identiteitsbewijs.
  2. Een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen.

  Buitenlandse documenten

  Als je niet in Nederland bent geboren, lange tijd in het buitenland hebt gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen er aanvullende eisen aan de documenten worden gesteld en/of meer documenten worden gevraagd, indien deze documenten nooit eerder zijn overlegd. Neem dan eerst contact op met de afdeling Burgerlijke Stand: info@gemeentemaasgouw.nl.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Een afschrift van je geboorteakte voorzien van een beëdigde vertaling en eventueel vereiste legalisatie.
  2. Een bewijs van je burgerlijke staat. Een verklaring van je huidige woonplaats of laatste woonplaats buiten Nederland

  Houd er rekening mee dat het verzamelen van buitenlandse documenten erg veel tijd kan kosten. In een aantal gevallen kun je via het consulaat of de ambassade van het betreffende land de benodigde documenten opvragen. In sommige gevallen dient het stuk te zijn voorzien van een apostillestempel. De stukken genoemd onder punt 1 tot en met 2 mogen niet ouder zijn dan zes maanden. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling burgerzaken.

 • Wat kost het?

 • Aanvullende informatie

  Het burgerlijk huwelijk

  Naast de wettelijke regels kan de plechtigheid op een eigen, persoonlijke manier ingevuld worden. Hiervoor wordt een vragenlijst per mail verstuurd. Daarna neemt de trouwambtenaar telefonisch contact met u op om de  ceremonie door te spreken. Het is ook mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te vragen met de trouwambtenaar, dit gesprek duurt 1 uur, hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze gesprekken vinden niet in het weekend plaats. (Zie overzicht kosten huwelijk).

  Geregistreerd partnerschap

  Juridisch gezien staat het geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk.

  Trouwen in het buitenland

  Trouwen in het buitenland verschilt van land tot land. Neem hierover contact op met de ambassade van het betreffende land. Laat u ook informeren bij de autoriteit die het huwelijk gaat voltrekken. Neem contact op met de afdeling Burgerzaken om na te gaan aan welke vereisten de huwelijksakte moet voldoen om het huwelijk in Nederland te laten registreren.

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Afspraak maken

 • Formulieren