HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Als u een inkomen hebt rond het minimum (tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm) kunt u gebruik maken van de Individuele inkomenstoeslag, de Maatschappelijk actief bonus of het Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden. U kunt per jaar van één van deze regelingen gebruik maken.

  Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijks bedrag dat u kunt gebruiken om actief te zijn in de maatschappij. Het geld kunt u bijvoorbeeld besteden aan een lidmaatschap van een (sport)vereniging of van de bibliotheek.   

  Doelgroepen individuele inkomenstoeslag

  • Inwoners van 21 jaar of ouder met een minimuminkomen die vrijgesteld zijn van de arbeidsverplichting in het kader van de uitkering die ze ontvangen. Deze groep willen wij met de individuele inkomenstoeslag helpen om mee te kunnen doen.
  • Inwoners van 21 jaar of ouder die wel aan het werk zijn maar nog een laag inkomen hebben. Deze groep willen wij met de individuele inkomenstoeslag belonen en voorkomen dat er minder recht bestaat op regelingen omdat zij aan het werk zijn gegaan.

  U komt in aanmerking als:

  • uw inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en als uw vermogen lager is dan de van toepassing zijnde vermogensgrens;
  • u de afgelopen 6 maanden inkomsten uit (parttime) arbeid heeft gehad of u een uitkering ontving (bijvoorbeeld bijstand, Ioaw, loaz, WAO, ZW, WIA, Wajong).
  • u volledig vrijgesteld bent van de actieve arbeidsverplichtingen in het kader van uw uitkering.

  U komt niet in aanmerking als:

  • u niet voldoende heeft geprobeerd om het uitzicht op inkomensverbetering te verbeteren;
  • u door eigen toedoen trajecten, die dit uitzicht op inkomensverbetering belemmeren, heeft beëindigd of doen beëindigen. Bijvoorbeeld het zelf vroegtijdig beëindigen van een schuldhulpverleningstraject, door onvoldoende medewerking aan dat traject of door het opnieuw aangaan van schulden.

  Hoogte individuele inkomenstoeslag

  In 2017 bedraagt de hoogte van de uitkering € 550,- per jaar voor een echtpaar en € 400,- per jaar voor een alleenstaande. De individuele inkomenstoeslag wordt 1 keer per jaar toegekend. U kunt dus elk jaar een nieuwe aanvraag indienen.

  Aanvragen

  U dient de individuele inkomenstoeslag zelf aan te vragen bij de gemeente. Daarvoor kunt u een aanvraagformulier vragen bij uw gemeente.

  Maatschappelijk actief bonus

  De Maatschappelijk actief bonus is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die de volledige arbeidsverplichting hebben en voor de niet-uitkeringsgerechtigden zonder inkomen uit arbeid.

  U komt in aanmerking als:

  • u gedurende minimaal 6 uur per week onbetaalde maatschappelijk activiteiten verricht.
  • uw inkomen en vermogen niet hoger is dan dat voor u geldt in de Participatiewet.

  Hoogte Maatschappelijk actief bonus

  In 2017 is de hoogte van de bonus € 250,- per persoon. Wanneer van een echtpaar beide partners voldoen aan de voorwaarden geldt dit bedrag voor ieder van hen.

  Aanvragen

  U dient de maatschappelijk actief bonus zelf aan te vragen bij de gemeente. Daarvoor kunt u een aanvraagformulier vragen.

  Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden

  Het persoonlijk participatiebudget is bedoeld voor pensioengerechtigden die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit budget dient u te besteden aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

  U komt in aanmerking als:

  • u op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • uw vermogen niet hoger is dat het vermogen dat voor u geldt in de Participatiewet.

  Hoogte Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden

  In 2017 is het bedrag € 450,- voor een echtpaar en € 330,- voor een alleenstaande. Wanneer slechts één van de 2 partners pensioengerechtigd is dan wordt de bijdrage voor een alleenstaande verstrekt.

  Aanvragen

  U dient het participatiebudget zelf aan te vragen bij de gemeente. Daarvoor kunt u een aanvraagformulier vragen.