HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Machtiging

Machtiging

 • Wat is het?

  Indien u niet in staat bent om persoonlijk langs te komen, bestaat er de mogelijkheid om een onderhandse machtiging af te geven. Dit kan voor de volgende aanvragen:

  • Een uittreksel/afschrift van de basisregistratie personen (BRP)
  • Een uittreksel/afschrift uit het geboorteregister
  • Een uittreksel/afschrift uit het register van huwelijken / echtscheidingen /partnerschapregistratie
  • Een uittreksel/afschrift uit het register van overlijden
  • Een bewijs van in leven zijn
  • Een Attestatie de vita (Internationaal model voor het buitenland)
  • Een bewijs van Nederlanderschap
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Wat moet ik doen?

  Voor een onderhandse machtiging dient u persoonlijk langs te komen bij de gemeente.

  U moet meenemen:

  1. Het ingevulde formulier Onderhandse machtiging (pdf, 31 kB)
  2. een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  3. een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde
 • Wat moet ik meenemen?

  U moet meenemen:

  1. Het ingevulde formulier Onderhandse machtiging (pdf, 31 kB)
  2. een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  3. een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde
 • Aanvullende informatie

  Met een volmacht of machtiging verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de gemachtigde, de bevoegdheid om in zijn plaats en namens hem iets te doen. Een machtiging wordt gevraagd als de burger niet zelf een verzoek kan doen.

  Een gevolmachtigde kan niet voor alles in de plaats treden van de volmachtgever. Bij een aanvraag van bijvoorbeeld van een rijbewijs, moet de burger zelf verschijnen.

  Er zijn 2 varianten: een algemene volmacht en een bijzondere volmacht. Een algemene volmacht verleent de gemachtigde de bevoegdheid om alle zaken van de volmachtgever te behartigen. Een bijzondere volmacht wordt verleend voor een of een aantal welomschreven handelingen.

  Een machtiging is vormvrij maar moet controleerbaar zijn. In sommige speciale wetten zijn wel eisen aan een volmacht gesteld en het gebruik van bepaalde modellen verplicht. Voor burgerzaken is een machtiging vormvrij maar moet wel schriftelijk zijn, waarbij het identiteitsbewijs van de aanvrager én van de persoon over wie de gegevens worden gevraagd, bijgevoegd moeten zijn. Het verstrekken van gegevens, onder machtiging, wordt altijd geprotocolleerd.

 • Formulieren