HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Klacht tegen ambtelijk / bestuurlijk optreden

Klacht tegen ambtelijk / bestuurlijk optreden

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder kunt u hierover een klacht indienen. Dit kan bijvoorbeeld als u vindt dat u incorrect te woord bent gestaan, als toezeggingen niet zijn nagekomen of als de gemeente geen actie heeft ondernomen terwijl dat wel verwacht werd. Voor het behandelen van klachten geldt binnen de gemeente de “Richtlijn klachtenprocedure”.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een klacht heeft kunt u deze het beste op het moment zelf uiten bij de persoon waar het om gaat, of bij diens leidinggevende. In veel gevallen kan dan meteen aan uw klacht tegemoet gekomen worden.
  Vindt u dat er niet juist gereageerd is op de klacht, dan kunt u een officiële klacht indienen. Alleen schriftelijk (waaronder ook via DigiD) ingediende klachten komen voor behandeling volgens de richtlijn in aanmerking. Indien gewenst, kunt u hulp krijgen bij het opstellen van een klacht.

  Een schriftelijke klacht moet gestuurd worden aan:

  Gemeente Maasgouw
  t.a.v. klachtencoördinator, mevr. Nicole Haasen
  Postbus 7000
  6050 AA Maasbracht

  In de brief moeten in elk geval uw naam en adres staan. De brief moet ook van een datum zijn voorzien. Natuurlijk moet u in de brief duidelijk de aard van de klacht omschrijven. Het is verder handig om uw telefoonnummer te vermelden waar u overdag op te bereiken bent. Tenslotte dient u de brief te ondertekenen. Dit kan middels een fysieke handtekening of via de autorisatie van uw DigiD account.

 • Hoe lang duurt het?

  Vervolgprocedure
  De gemeente stuurt u na ontvangst een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er, indien mogelijk, telefonisch contact met u opgenomen door de klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar is meestal de leidinggevende of eerst verantwoordelijke voor de persoon of personen waarover de klacht gaat.

  Als u vindt dat dit gesprek niet tot een aanvaardbaar resultaat leidt, volgt er een formele procedure die uiteindelijk leidt tot een beslissing over uw klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de beslissing genomen door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

  In de formele procedure kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek (een hoorzitting) met de klachtbehandelaar. De klachtencoördinator is daarbij ook aanwezig. U als klager en de persoon tegen wie de klacht zich richt krijgen dan de gelegenheid een visie op het gebeurde te geven. Na het advies van de klachtbehandelaar neemt het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad de beslissing of uw klacht naar het oordeel van de gemeente terecht is. Dit wordt ook wel de “bevindingen van het onderzoek” genoemd. De beslissing met uitleg wordt u per brief toegestuurd. U ontvangt dan ook een verslag van de hoorzitting.

  Niet eens met het oordeel van de gemeente, wat dan?
  Indien u het niet eens bent met het oordeel van de gemeente over uw klacht, kunt zich binnen één jaar na die beslissing wenden tot de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Voordat de Nationale ombudsman een klacht in behandeling neemt, moet eerst de klachtenprocedure bij de gemeente zijn doorlopen. 
   

 • Aanvullende informatie

  Een overzicht met klachten uit 2019 vindt u hier: Jaaroverzicht 2019.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator mevrouw Nicole Haasen, telefoonnummer (0475) 85 25 00.

 • Formulieren

  Klacht optreden bestuurder ambtenaar

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.