HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Brandveiligheid, melding of vergunning

Brandveiligheid, melding of vergunning

 • Wat is het?

  Vergunning gebouwen

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

  Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

  Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

  Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

  Melding terreinen en overige plaatsen

  Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan campings en jachthavens. Kijk op de pagina 'Evenement organiseren' voor meer informatie voor het organiseren van een evenement. 

 • Hoe werkt het?

  Omgevingsvergunning
  U moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van het gebouw aanvragen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions);
  • U biedt in het kader van zorg nachtverblijf aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen);
  • Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven);
  • Er verblijven meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

  Gebruiksmelding
  U moet het gebruik melden bij de gemeente wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • In het gebouw zullen meer dan 50 personen aanwezig zijn, niet zijnde een woning
  • Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Gebruiksbesluit, maar de veiligheid is door extra maatregelen toch even veilig;
  • Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd
  • Het tijdelijk of seizoensgebonden gebruiken van een bouwwerk.
    
 • Wat moet ik doen?

  Omgevingsloket online
  Vanaf 1 oktober 2010 kunt u via het Omgevingsloket online:

  • een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen;
  • een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal of op papier;
  • een melding doen. Voor veel activiteiten hebt u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet u wel een melding doen;
  • de voortgang van de door u ingediende aanvraag volgen.

  Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.


  Omgevingsvergunning aanvragen
  In het Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. De procedure gaat als volgt:

  • U vult het aanvraagformulier volledig in;
  • U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning hebt. Dien dus ruim van te voren uw aanvraag in;
  • U stuurt het aanvraagformulier samen met de plattegronden van de betreffende verdiepingen digitaal of per post naar de gemeente;
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
  • De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
  • In veel gevallen zal de gemeente het gebouw inspecteren, voordat zij beslist op uw aanvraag;
  • De gemeente kan aan een omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden koppelen als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is.

  Vraagt u geen omgevingsvergunning aan, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

  Gebruiksmelding doen

  • U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt dit (digitaal of per post) samen met de plattegronden van de betreffende verdiepingen naar uw gemeente;
  • U mag het gebouw niet gebruiken voordat de melding is gedaan;
  • U moet de melding doen, ten minste 4 weken voordat u uw gebouw in gebruik wilt nemen;
  • Na de melding krijgt u van de gemeente een bewijs van ontvangst. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van uw gebouw. Daarvoor kan de gemeente uw gebouw nader op brandveiligheid controleren;
  • 4 weken na de melding mag het gebouw in gebruik worden genomen.

  Kosten
  Aan het doen van een melding zijn geen legeskosten verbonden. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u wel legeskosten betalen. De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn vastgelegd in de legesverordening (Legesverordening) en de tarieventabel (Tarieventabel leges)

  Bezwaar en beroep
  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.
   

 • Wat moet ik meenemen?

  • Als ondernemer hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
  • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.
 • Hoe lang duurt het?

  • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

  Bezwaar of beroep

  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.
 • Aanvullende informatie

  Let op:
  Ook al hoeft u het gebruik van uw pand niet te melden, de eisen van het Gebruiksbesluit gelden voor alle soorten van gebruik.

  Via de website van het Ministerie van VROM komt u bij een checklist waarmee u zelf al kunt controleren of u aan het Gebruiksbesluit voldoet.

  Tevens kunt u voor meer informatie terecht op de website van Brandweer, kazerne Roermond.

 • Verordeningen

 • Formulieren

  Met dit formulier kunt u een melding brandveilig gebruik voor inrichtingen doen. Dit formulier gebruikt u niet voor het organiseren van een evenement. Gebruik daarvoor het meld- en aanvraagformulier op de pagina Evenement organiseren.