HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. Klik hier voor meer informatie over hulp bij het zoeken van een baan. De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor bijstand als:

  1. U niet in uw eigen inkomen kunt voorzien, u heeft geen werk.
  2. U momenteel niet in staat bent om te werken, bijvoorbeeld als gevolg van een handicap
  3. U op geen enkele andere inkomensregeling, bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) een beroep kunt doen.

  Eigen vermogen

  1. Als u alleenstaand bent dan mag u voor het ontvangen van een bijstandsuitkering niet meer dan € 6.120,- eigen vermogen hebben. In alle andere gevallen is dit bedrag € 12.240,-.
  2. Is uw vermogen hoger dan moet u eerst op een verantwoorde manier dit geld gebruiken voor de kosten van levensonderhoud. Dit heet interen. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden ingeteerd. Voor informatie over uw eigen situatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

  Eigen woning

  1. Als u meer dan € 51.600,- eigen vermogen in uw woning heeft, en/of uw bijstandsuitkering bedraagt naar verwachting meer dan het netto minimum loon als gevolg van de noodzakelijke hypotheeklasten, dan krijgt u een bijstandsuitkering in de vorm van een lening.
  2. Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden of verhuist, moet u de ontvangen bijstandsuitkering bruto terugbetalen. Dit gebeurt ook wanneer u de woning verkoopt.

  (genoemde bedragen zijn per 1 januari 2019)

  U kunt de hoogte van de uitkeringen terugvinden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Jonger dan 27 jaar?

  Wanneer u nog geen 27 jaar bent gaan wij er van uit dat er voor u mogelijkheden zijn om een baan te vinden of om (opnieuw) een studie op te pakken. Wanneer u zich voor een uitkering meldt bij het Sociaal Wijkteam moet u eerst 4 weken lang alle mogelijke moeite doen om werk te vinden of een studie te starten. Wanneer u na die 4 weken kunt aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld om werk of opleiding te vinden, dan wordt een uitkeringsaanvraag ingenomen. Er zal dan wel - samen met u - geprobeerd worden om u zo snel mogelijk aan betaald werk te helpen. Die afspraken worden vastgelegd in een Plan van aanpak, dat door uzelf en de gemeente wordt ondertekend.

  Re-integratie naar werk

  Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De gemeente heeft een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan wordt dat voor u geregeld. De baan die u aangeboden krijgt, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Voorschot

  Als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd ontvangt u binnen 4 weken na de datum van aanvraag een voorschot als renteloze lening. Deze lening wordt verrekend wanneer er een definitief besluit is genomen op uw aanvraag. Wanneer al direct duidelijk is dat u geen recht hebt op algemene bijstand of wanneer u geen gegevens verstrekt of niet voldoende meewerkt aan het onderzoek, dan kunt u ook geen voorschot krijgen. Wanneer er wel een voorschot wordt verstrekt, ontvangt u deze totdat er een definitief besluit op uw aanvraag is genomen.

  Vrijwilligerswerk

  Als u een uitkering heeft mag u in principe vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. Uw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Vrijwilligerswerk ontlast u niet van de verplichting om mee te werken aan re-integratie in het arbeidsproces.

 • Wat moet ik doen?

  1. Een aanvraag voor een uitkering kunt u doen zodra uw inkomen daalt of wegvalt. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.
  2. U wordt vervolgens door een lid van het screeningteam binnen 24 uur teruggebeld voor een 1e screening. Op basis van deze screening wordt er wel of geen een afspraak gemaakt.
  3. De ingangsdatum van een bijstandsuitkering is de datum van melding bij de gemeente.
  4. Aan de hand van de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken wordt beoordeeld of u recht heeft op bijstand.
  5. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen:
   • Behoort u tot de rechthebbenden?
   • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
   • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld bij de UWV voor een WW-uitkering?
   • Is er werk voor u te vinden?
   • Is uw werkloosheid verwijtbaar?
   • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de noodzaak van de kosten en uw eigen vermogen een rol.
 • Wat moet ik meenemen?

  • paspoort of identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  Besluitvorming

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Krijgt u een bijstandsuitkering?  Het is mogelijk dat na beoordeling van uw persoonlijke omstandigheden besloten wordt uw bijstandsuitkering (voor een deel) in natura uit te keren. Te denken valt aan voeding, kleding en dergelijke.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Jaaropgave

  Uitkeringsgerechtigden die in het kader van de Wet werk en bijstand volledig of deels een beroep hebben gedaan op financiële ondersteuning krijgen jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor de inkomensvoorzieningen in het kader van de Ioaw en Ioaz.

  Gemeentelijke toeslagen

  Voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimum kent de gemeente een aantal toeslagen: