HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Dit bezwaar stuurt u naar de gemeente in een 'bezwaarschrift'. U kunt het bezwaarschrift digitaal indienen of per post.

  Wanneer kunt u een bezwaarschrift indienen?

  Als u het niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester) kunt u een bezwaarschrift indienen bij dit bestuursorgaan. U moet belanghebbende zijn, dat betekent dat u in elk geval rechtstreeks betrokkene moet zijn bij het genomen besluit.

  Belastingen en WOZ-waarde

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit over een belastingaanslag of over de WOZ-waarde van uw woning, geldt een andere procedure. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bezwaarschriften lokale heffingen.

 • Hoe werkt het?

  Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat het besluit officieel bekend gemaakt is, worden ingediend. Bekendmaking gebeurt door toezending aan de aanvrager of door publicatie in het elektronisch gemeenteblad

  Gevallen waarin u geen bezwaar kunt maken

  • De termijn van 6 weken nadat het besluit officieel bekend is gemaakt, is verstreken.
  • Het besluit is nog niet genomen, de wettelijke beslistermijn is nog niet voorbij of het besluit moet nog worden goedgekeurd.
  • Het is een beslissing op een ingediend bezwaarschrift. Hiertegen staat beroep open.
  • Aan het besluit is een openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Hierbij kunt u alleen beroep indienen bij de rechtbank.
  • Het besluit betreft de vaststelling van een verordening of beleidsregel.
 • Wat moet ik doen?

  Bezwaar indienen

  Online

  U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen door in te loggen met uw DigiD of eHerkenning.

  Per post

  Wilt u uw bezwaarschrift liever schriftelijk indienen? Vermeld dan in het bezwaarschrift:

  • naam en adres;
  • datum waarop het bezwaarschrift is geschreven; 
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Voeg indien mogelijk een kopie van het besluit toe;
  • reden van het bezwaar.

  Vermeld ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres in de brief waarop we u kunnen bereiken.

  Het bezwaarschrift richt u aan het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. Dat is het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

  Adres:
  Postbus 7000
  6050 AA Maasbracht

  Ondertekening

  Bij digitaal indienen geldt het inloggen met DigiD of eHerkenning als uw digitale handtekening. Wanneer u het bezwaarschrift per post naar de gemeente verstuurt, moet u het ondertekenen.

  Als u iemand anders vraagt om namens u een bezwaarschrift in te dienen, kan de gemeente aan deze persoon vragen om de machtiging te laten zien. U blijft zelf verantwoordelijk. Bekijk hier een voorbeeld van een machtiging (pdf, 52 kB).

  Vervolgprocedure

  1. U ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging.
  2. Er kan telefonisch contact met u worden opgenomen.
  3. Als uw bezwaarschrift binnen de termijn is ingediend en voldoet aan alle eisen en er is geen andere oplossing gevonden, ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunnen bezwaarmaker, vertegenwoordiging van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden hun mening geven. Dit horen gebeurt door de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie bestaat uit personen die onafhankelijk zijn en ook niet bij de gemeente Maasgouw werken. Hier vindt u de samenstelling van de bezwaarschriftencommissie.  De hoorzittingen zijn openbaar. In bijzondere situaties, zoals bijstandszaken, is de hoorzitting niet openbaar. De commissie geeft een advies over uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.
  4. Vervolgens neemt het bestuursorgaan een besluit over uw bezwaarschrift. Dit besluit kan afwijken van het advies van de commissie. Binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift moet dit besluit genomen worden. De beslissing kan met maximaal 6 weken uitgesteld worden. Dit gebeurt schriftelijk.
  5. Wanneer u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u bij de rechtbank beroep indienen.
 • Wat kost het?

  Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

  Vergoeding proceskosten

  Kosten die u heeft gemaakt voor bijvoorbeeld een advocaat of meegebrachte deskundige zijn in principe voor uw eigen rekening. U kunt de gemeente verzoeken om een vergoeding van de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken. Dit verzoek moet gedaan worden voordat er is beslist op het bezwaarschrift. Het beste kunt u daarom dit verzoek doen in het bezwaarschrift. Proceskostenvergoeding wordt toegekend als voldaan wordt aan bepaalde wettelijke voorwaarden. De beslissing op dit verzoek vindt plaats bij de beslissing op het bezwaar.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen met maximaal 6 weken. U krijgt hiervan altijd schriftelijk bericht.

 • Aanvullende informatie

  Verzoek voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het besluit in werking treedt. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunt u bij de rechtbank een verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ indienen waarbij u vraagt om het besluit te schorsen. U moet dan wel griffierechten betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de rechtbank.

  Overschrijding beslistermijn

  Na het verstrijken van de beslistermijn kunt u het bestuursorgaan waarbij u het bezwaar heeft ingediend een brief sturen waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente ‘in gebreke’. Hier vindt u meer informatie: In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen.

 • Formulieren

  Direct online bezwaar indienen

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Burgers loggen in met DigiD. Nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

  eHerkenning
  Ondernemers loggen in met eHerkenning