HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie, van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is en gebouwd mag worden (bouwwerken). Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. Maar ook of een woning mag worden uitgebreid en, zo ja, tot welke oppervlakte, hoogte, etc.

  U kunt een (principe)verzoek tot herziening van een gemeentelijk bestemmingsplan indienen als uw bouw- of gebruiksaanvraag afwijkt van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente is verplicht een bestemmingsplan voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen op te stellen. Dit kunnen overigens meerdere plannen zijn, voor zowel de bebouwde gebieden (kernen) als het buitengebied.

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een verbeelding (plankaart)
  • de bijbehorende regels (voorschriften)
  • een toelichting.

  Op de verbeelding staan bestemmingsvlakken. Deze vlakken geven aan welk stuk grond voor welke doeleinden is bestemd. In de regels staat een nadere omschrijving van deze doeleinden, de bouwvoorschriften en de gebruiksvoorschriften.
   

 • Wat moet ik doen?

  Het vaststellen van een bestemmingsplan

  Vereenvoudigd weergegeven komt een bestemmingsplan als volgt tot stand:

  • Aanleiding

  Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor het maken van een nieuw bestemmingsplan of voor het herzien van (een deel van) een bestaand bestemmingsplan.

  • Voorontwerp

  Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt naar het gebied onderzoek gedaan in de archieven en een kijkje genomen in het gebied zelf. Deze resultaten worden geanalyseerd en vormt samen met het door de gemeente (of de hogere overheid) vastgesteld beleid de visie voor het gebied.
  Het voorontwerp kan zes weken ter inzage gelegd worden. Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan. Tijdens deze zes weken kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders een inspraakreactie over het voorontwerp kenbaar maken. Deze reacties worden in een inspraakverslag samengevat. Degene die hebben gereageerd, krijgen een brief waarin staat wat er met hun reactie is gebeurd. In de brief staat ook informatie over het vervolg van de procedure.

  • Ontwerp

  De resultaten van de inspraak worden samen met de resultaten van overleg met provincie en andere maatschappelijke instanties verwerkt in het bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. U kunt binnen deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw zienswijzen (mening) indienen.

  • Vaststelling

  De gemeenteraad moet het bestemmingsplan binnen twaalf weken, nadat het plan ter inzage heeft gelegen, vaststellen.

  • Beroep

  Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, moet het plan opnieuw zes weken ter inzage worden gelegd. Wanneer u het niet eens bent met het vaststellingsbesluit kunt u als belanghebbende binnen deze zes weken beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. 

  Principeverzoek

  Het is raadzaam eerst een zogenoemd principeverzoek in te dienen en daarbij schetsen of tekeningen toe te voegen, betreffende:

  1. De huidige situatie;
  2. Uw mogelijke bouw- en gebruiksplannen.

  Op deze wijze kan worden bezien of uw verzoek tot bouwen en gebruik past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. Indien uw (bouw)plan niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan wordt beoordeeld of het wenselijk en mogelijk is om alsnog medewerking te verlenen door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan (of andere planologische maatregel).

 • Wat moet ik meenemen?

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
 • Aanvullende informatie

  Overleg met de gemeente kan zinvol zijn. Deze kan u mogelijk al vertellen of uw principeverzoek tot herziening van het bestemmingsplan redelijk is. U kunt dit verzoek indienen door middel van het Aanvraagformulier Principeverzoek. 

  In de officiële bekendmakingen leest u welke rechtsmogelijkheden u precies in welke fase van de bestemmingsplanprocedure heeft.

  Hoe gedetailleerd is het plan?

  Een bestemmingsplan geeft de toegestane functie aan, met daarbij het toegestane gebruik en wat er gebouwd mag zijn en worden. Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt.

  Wat is het buitengebied?

  Het buitengebied is het gebied gelegen buiten de bebouwde kom (de kernen). Veelal wordt hiermee bedoeld het agrarische (open) gedeelte en natuurgebieden van een gemeente. Het gebied geniet vaak bijzondere bescherming door allerlei planologische maatregelen. In deze gebieden mogen doorgaans geen bouwactiviteiten plaats vinden.

  Digitalisering

  In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro, in werking getreden op 1 juli 2008) is opgenomen dat alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal worden gemaakt, gebruikt en beschikbaar gesteld. Onder ruimtelijke plannen worden vooral de bestemmingsplannen verstaan, maar ook bijvoorbeeld projectbesluiten, structuurvisies, voorbereidingsbesluiten en tijdelijke ontheffingen. Vanaf 1 januari 2010 is het ingevolge de Wro verplicht nieuwe bestemmingsplannen enkel nog in digitale vorm voorhanden te hebben.

 • Formulieren