HOME  |  Wonen & Leven  |  Omgevingsvergunning  |  Proces verlening omgevingsvergunning

Proces verlening omgevingsvergunning

Het proces om te komen tot een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt in 7 stappen beschreven. De beschrijving gaat ervan uit dat het vooroverleg en de vergunningverlening beide een positief resultaat hebben. Indien uw bouwplannen niet akkoord zijn kan de gemeente uw vergunningaanvraag te weigeren. Voor vragen kunt u ook terecht bij het Vergunningenloket van de gemeente.

Stap 1 en 2

 Stap 1 en 2 Omgevingsvergunning

Stap 1 – Bouwplannen

Check via www.omgevingsloket.nl, of de bouw- of verbouwplannen vergunningplichtig zijn. Als voor het plan geen vergunning nodig is maak dan een print van wat u heeft ingevuld en van het resultaat. Deze print kan van pas komen indien toezichthouders van de gemeente de bouwplannen komen controleren.
 

Stap 2 - Vooroverleg

Als de plannen vergunningplichtig zijn laat deze dan toetsen aan de hand van een vooroverleg. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek tot beoordeling van een schetsplan, ondersteund door foto’s en tekeningen van de huidige en nieuwe situatie: Formulier Verzoek tot beoordeling van een schetsplan (pdf, 52 kB). Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek worden leges in rekening gebracht ter hoogte van € 150,-. De leges van het vooroverleg worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning.

Stap 3 en 4

Stap 3 en 4 Omgevingsvergunning

Stap 3 - Toetsing vooroverleg

De gemeente toetst of uw plannen passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Steeds meer bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Als de bestemmingsplantoets een positief resultaat oplevert, wordt uw plan (indien noodzakelijk) voorgelegd aan de welstands- of monumentencommissie. Deze commissie beoordeelt of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. De commissie geeft een advies aan de gemeente voor de uitvoering van uw plannen. Naast de kosten voor het in behandeling nemen van een vooroverleg worden ook leges in rekening gebracht aan het voorleggen van de plannen aan de welstands- of monumentencommissie. 

Stap 4 - Schriftelijk bericht

Over de resultaten van stap 3 ontvangt u schriftelijk bericht. Dit bericht is geen vergunning of toestemming om de bouwplannen uit te voeren!  

Stap 5

Stap 5 omgevingsvergunning

Stap 5 – Indienen aanvraag

Via www.omgevingsloket.nl dient u uw aanvraag digitaal in. Ook bijlagen, zoals tekeningen, kunt u digitaal uploaden. Als u uw aanvraag volledig digitaal indient via het omgevingsloket, ontvangt u 10% korting op de leges voor uw vergunning.

Zorg ervoor dat u de aanvraag compleet indient. Gaat u bijvoorbeeld ook slopen geef deze activiteit dan ook aan bij de aanvraag. Nadat u uw aanvraag digitaal heeft ingediend ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze mail goed. De gemeente stuurt per post een procedure-bevestiging. Hierin vindt u onder andere het Wabo- en zaaknummer. Bewaar deze brief goed. De vergunningaanvraag wordt gepubliceerd.

Stap 6 en 7

Stap 6 en 7 omgevingsvergunning

Stap 6 – Behandeling vergunningaanvraag

De gemeente toetst uw aanvraag aan de wet- en regelgeving. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige eisen uit onder andere het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Als uit de beoordeling blijkt dat gegevens ontbreken of onduidelijk zijn ontvangt u hierover schriftelijk bericht van de gemeente. Lever de gegevens binnen de gestelde termijn aan om te voorkomen dat de vergunningaanvraag buiten behandeling wordt gelaten of geweigerd wordt. Informatie over de voortgang kunt u opvragen bij de gemeente. Neem hiervoor contact met ons op.

Stap 7 – Verlenen vergunning

Wanneer de toetsing van de aanvraag succesvol is doorlopen, ontvangt u per post de vergunning. Let op! In de vergunning kunnen voorwaarden gesteld worden. Leest u daarom de vergunning goed door. Er is bezwaar en beroep van belanghebbenden mogelijk. In de begeleidende brief wordt u hierover geïnformeerd. Bent u het zelf niet eens met de uitkomst van de vergunningverlening? Dan kunt u zelf ook bezwaar maken. De vergunningverlening wordt gepubliceerd.