HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Waterschap Limburg zet nieuwe stap naar sterkere dijken in Heel

Waterschap Limburg zet nieuwe stap naar sterkere dijken in Heel

Dit item is in het archief geplaatst op 13-03-2019

Waterschap Limburg zet een nieuwe stap in de dijkversterkingen bij Heel. De komende weken wordt gestart met de gesprekken over eventuele grondaankopen met grondeigenaren in Heel langs de dijken.

Het gaat om aankoop van grond die permanent nodig is of de huur van tijdelijke grond om de werkzaamheden mogelijk te maken. Ook vinden diverse veldonderzoeken plaats en worden vergunningen aangevraagd.

Waterschap Limburg legt in het tweede kwartaal 2019 voor het dijktraject het ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage. Tijdens die periode organiseert het waterschap inloopavonden om de plannen toe te lichten. Betrokkenen kunnen de plannen inzien en een zienswijze indienen.

De te versterken dijk in Heel is circa 3.600 meter. De omgeving is afgelopen jaren intensief betrokken bij de plannen. Het waterschap wil de komende periode een aannemer contracteren om de uitvoering voor te bereiden en te realiseren. Met alle grondeigenaren wordt een gesprek gevoerd. Zij worden hiervoor persoonlijk door het waterschap benaderd.

Veldonderzoeken

Ook dit jaar vinden veldonderzoeken plaats om te komen tot een optimaal ontwerp voor de dijkversterking. In Heel gaat het de komende maanden om bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Het laatste is nodig om veilig werken mogelijk te maken. Ook onderzoek naar fl ora en fauna vindt plaats. Dit is nodig om tijdens de uitvoering ontheffi ng van de Wet Natuurbescherming te krijgen voor de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar roofvogels, uilen, bevers, dassen en planten.