HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vergadering raadscommissie september 2020

Vergadering raadscommissie september 2020 (07-09-2020)

In het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36) vinden op dinsdag 15 en 29 september de vergaderingen van de raadscommissie plaats.

Naast de vaste vergaderonderdelen, worden de  volgende agendapunten behandeld:

Agenda 15 september 2020

Agendapunten portefeuillehouder Wilms:

 • Geen agendapunten.

Agendapunten portefeuillehouder Peters:

 • 7.         Voorstel tot Routeplan Keyport 2021-2024 en Meerjarenbegroting.

Agendapunten portefeuillehouder Strous:

 • 11.       Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over BW 2020-5 en BW 2021-1 SC MER.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu:

 • 16.       Voorstel tot locatiekeuze en kredietvotering parkeervoorziening Fun Beach.

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers

 • 21.       Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan '1e partiële herziening Heel-Panheel'.

De agenda voor de raadsvergadering van 22 september 2020 wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Agenda 29 september 2020

Agendapunten portefeuillehouder Peters:

 • Geen agendapunten.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu:

 • 7.         Voorstel tot vaststelling van de Bomennota 2020-2030.

Agendapunten portefeuillehouder Strous:

 • 11.       Voorstel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020.

Agendapunten portefeuillehouder Wilms

 • 15.       Voorstel tot Wnra, lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Omnibuzz.

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers:

 • 19.       Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Sleydal, Heerepad’;
 • 20.       Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Maasplassen, Stevensweert’;
 • 21.       Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijfsontwikkeling Van Schijndel BV’;
 • 23.       Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 van   de RUD LN.

De agenda voor de raadsvergadering van 13 oktober 2020 wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Stukken raadplegen

De stukken voor de commissievergaderingen kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/agendaraad. Op dit moment is het niet mogelijk om de stukken op papier in te komen zien. Indien u niet in de gelegenheid bent om de agenda digitaal in te zien kunt u hiervoor contact opnemen met de griffie via het telefoonnummer 0475-25 51 74. Wij zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing.

Openbare vergadering

De commissievergadering is openbaar maar gezien de huidige maatregelen is de publieke tribune in de raadszaal gesloten. De vergadering is te volgen via via de link ‘Raadsvergaderingen Maasgouw’ op onze website. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terugkijken.

Spreekrecht

Als u gebruik wil maken van het spreekrecht in de commissievergadering dan kunt u uw verhaal (pleitnota) voor maandagmiddag 12.00 uur mailen naar griffie@gemeentemaasgouw.nl. U kunt de pleitnota ook op papier zetten en en deze ter attentie van de griffie in de brievenbus van het gemeentehuis doen. Deze wordt dan digitaal beschikbaar gesteld aan de raads- en commissieleden.