HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vergadering raadscommissie op 18 mei

Vergadering raadscommissie op 18 mei (11-05-2021)

Op dinsdag 18 mei vindt om 19.30 uur de online vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar en te volgen via onze website. Ook kunt u hier na de commissievergadering de video-opnames terug kijken. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden onderstaande agendapunten behandeld.

Agenda

Agendapunten portefeuillehouder Wilms

4.         Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijze ontwerpbegroting 2022 BsGW.

5.         Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen op de Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 2022 Omnibuzz.

Agendapunten portefeuillehouder Peters

9.         Voorstel tot doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet.

10.       Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen concept begroting 2022 GR Westrom.

Agendapunten portefeuillehouder Strous

14.       Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

15.       Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen begrotingswijziging 2021-2 en conceptbegroting 2022 SC-MER.

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers

19.       Voorstel tot proces uitbreiding woonwagenstandplaatsen.

20.       Voorstel tot vaststellen "Bestemmingsplan bedrijventerreinen Maasbracht 3e herziening".

21.       Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen  concept begroting 2022 RUD.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu

25. Voorstel tot vaststelling van de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg 1.0.

26. Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over het conceptverslag van de werkzaamheden 2020, de conceptjaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette.

27.  Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2022 en kennisname van de voorlopige jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst  Maasland.

Algemeen

31. Voorstel tot Rekenkamerrapport 'Van startnotitie tot oplevering', onderzoek proces Vernieuwbouw gemeentehuis Maasgouw.

De agenda voor de raadsvergadering van 1 juni wordt na afloop van deze commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Vergadering volgen en stukken raadplegen

U kunt de vergadering live volgen via deze link.

De stukken voor de commissievergadering kunt u hier raadplegen.

Meer informatie over de raadscommissie vindt u hier.

Spreekrecht in openbare vergadering

De vergadering van de raadscommissie is openbaar. Hoewel momenteel de publieke tribune gesloten is, kan iedereen op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Als u hiervan gebruik wilt maken, geef u dan op vóór maandagmiddag 17 mei , 12.00 uur bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl) /tel. (04754) 25 51 74).