HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Vergadering raadscommissie (november)

Vergadering raadscommissie (november)

Dit item is in het archief geplaatst op 05-02-2019

Op maandag 26 en dinsdag 27 december vindt in het gemeentehuis in Maasbracht (Markt 36) de vergadering van de raadscommissie plaats. Naast de vaste vergaderonderdelen, worden de  volgende agendapunten behandeld

Agenda

Agendapunten portefeuillehouder Peters

 • 4.         Voorstel tot vaststelling van de individuele inkomenstoeslag Maasgouw 2019.

Agendapunten portefeuillehouder Snijckers

 • 8.         Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoevewonen Heerstraat Zuid Beegden’.

Agendapunten portefeuillehouder Lalieu

 • 12.       Voorstel tot het vaststellen van het wegenbeheer- en beleidsplan 2019-2022.
 • 13.       Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeheerplan: onderbouwing groenbudgetten.
 • 14.       Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023.

Agendapunten portefeuillehouder Strous

 • 18.       Voorstel tot implementatie Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige         plaatsen.
 • 19.       Voorstel voor het al dan niet indienen van een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2018        en 2019 en het kennisnemen van de bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio      Limburg-Noord.

Agendapunten portefeuillehouder Wilms

 • 23.       Voorstel tot vaststelling van de 2e Programmarapportage 2018.
 • 24.       Voorstel tot vaststelling van de uitwerkingsnotitie nota Reserves & Voorzieningen.
 • 25.       Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit 2019.
 • 26.       Voorstel voor het al dan niet indienen van een zienswijze over de 3e-5e begrotingswijziging           2018 en de 1e  begrotingswijziging 2019 van de Belasting           samenwerking Gemeenten en    Waterschappen (BsGW).

De agenda voor de raadsvergadering van 13 december 2018 wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Stukken raadplegen

De stukken voor beide commissievergaderingen kunt u raadplegen op www.gemeentemaasgouw.nl/raad. Onder de link agenda en besluiten vindt u een link naar het online vergadersysteem iBabs van de gemeenteraad. Als u de stukken op papier wil lezen kunt u, na telefonisch contact met de Griffie (0475) 85 28 03), deze in komen zien op het gemeentehuis in Maasbracht.

Spreekrecht in openbare vergadering

De vergadering van de raadscommissie is openbaar. Iedereen kan aanwezig zijn en kan op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt gebruik maken van uw spreekrecht in de vergadering van de raadscommissie waarin het onderwerp wordt behandeld. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op vóór maandagmiddag 26 november 2018, 12.00 uur bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl) /tel. (04754) 85 28 03). Meer informatie over de raadscommissies vindt u op de pagina ‘Commissies’ op onze website. Tijdens de vergadering worden video-opnames gemaakt.