HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw

Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw

Dit item is in het archief geplaatst op 27-06-2018
College van Burgemeester en Wethouders

Vanaf 29 mei jl. heeft de gemeente Maasgouw een nieuwe coalitie, die wordt gevormd door Lokaal Belang, CDA en VVD. Dit zijn de 3 partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen hebben behaald. Samen hebben deze partijen 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad.

Formatieteam

Een formatieteam heeft de afgelopen weken gewerkt aan het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord. Dit team werd gevormd door Johan Lalieu (formateur), Ger Timmermans (Lokaal Belang), Tim Snijckers en Jan Heijnen (CDA), Carla Peters en Henk van Hoof (VVD), Henny van Soest (griffier) en Roger Huntjens (strategisch adviseur).

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staan de belangrijkste afspraken en onderwerpen waaraan de nieuwe coalitie de komende 4 jaar gaat werken. Ook de taakverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders staat beschreven in het coalitieakkoord.

Tijdens een extra raadsvergadering op 29 mei jl. is het coalitieakkoord vastgesteld. Alle raadsfracties, behalve Nieuw Links Maasgouw, steunen het coalitieakkoord. Dat betekent dat het akkoord wordt gesteund door 5 van de 6 fracties in de gemeenteraad die samen 17 van de 19 zetels hebben. 

Nieuwe college van B&W

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit de wethouders Johan Lalieu en Math Wilms van Lokaal Belang en 2 nieuwe wethouders: Tim Snijckers van het CDA en Carla Peters van de VVD, burgemeester Stef Strous en gemeentesecretaris Wim Ploeg.

Samen werken aan duurzame ontwikkeling

De titel van het coalitieakkoord is ‘Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw’. De gemeente gaat, samen met partners, werken aan een duurzame ontwikkeling vanuit sociaal, ecologisch en economisch perspectief.

Meedenken over uitwerking Coalitieakkoord?

Het akkoord is nog niet uitgewerkt. De coalitiepartijen willen bij de uitwerking inwoners, ondernemers, professionals en andere partijen laten meedenken. Voor belangrijke speerpunten in het coalitieakkoord moeten nog (nieuwe) plannen opgesteld worden. Wilt u hierover meedenken? Dat kan! Meer informatie hierover leest u binnenkort op de gemeentelijke pagina in VIAMaasgouw en op onze website.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 kunt u lezen op de website.

Raadsakkoord over bestuurlijke vernieuwing

In de raadsvergadering van 29 mei jl. is naast het coalitieakkoord, ook een vernieuwingsakkoord vastgesteld. Dit akkoord over bestuurlijke vernieuwing, dat wordt gesteund door alle raadsfracties, richt zich op 4 sporen:

 • versterking van de lokale democratie
 • nieuwe werkwijze voor gemeenteraad
 • nieuwe werkwijze voor college van B&W
 • nieuwe werkwijze voor ambtelijke organisatie

Het raadsvoorstel en raadsbesluit over het Verrnieuwingsakkoord kunt u lezen op onze website.

Actieplan Versterking Lokale Democratie

Binnen het eerste vernieuwingsspoor gaat gewerkt worden aan een Actieplan Versterking Lokale Democratie, dat het gemeentebestuur samen met daarin geïnteresseerde burgers wil gaan opstellen. 

In de komende weken wordt verder uitgewerkt hoe we burgers het beste kunnen betrekken bij de opstelling van dit actieplan. Nadere informatie hierover volgt in de loop van juli 2018.

Portefeuilleverdeling wethouders

Tot slot de portefeuilleverdeling van het nieuwe college.

Burgemeester Stef Strous

 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Rechtsorde, veiligheid en handhaving
 • Dienstverlening en communicatie
 • Organisatie, personeel en bedrijfsvoering

Wethouder Johan Lalieu (LB)

 • Integrale duurzame ontwikkeling
 • Klimaat, energie en afvalverwerking
 • Beheer openbare ruimte, natuur en landschap
 • Economie; vestigingsklimaat en werklocaties
 • Toerisme en recreatie

Wethouder Tim Snijckers (CDA)

 • Wonen en migratie
 • Ontwikkeling fysieke leefomgeving (RO)
 • Omgevingswet en -vergunningen
 • Cultuur: activiteiten en accommodaties
 • Sport: activiteiten en accommodaties

Wethouder Math Wilms (LB)

 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd, gezin en onderwijs
 • Welzijn en gezondheid
 • Financiën en belastingen

Wethouder Carla Peters (VVD)

 • Economie; facilitering ondernemerschap
 • Optimalisatie arbeidsmarkt
 • Arbeidsparticipatie en inkomen