HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gemeenteraad stelt kadernota vast

Gemeenteraad stelt kadernota vast

Dit item is in het archief geplaatst op 26-07-2019

In de kadernota staan de plannen en doelen voor 2020 bepaald. Op hoofdlijnen wordt aangegeven binnen welke kaders deze plannen uitgevoerd moeten worden.

Financiële vertrekpunten

Gemeente Maasgouw is al jaren een financieel gezonde gemeente. Dit bereiken we door niet meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. We beschikken over reserves om onverwachte tegenvallers of uitgaven die hoger zijn dan verwacht op te kunnen vangen.

Algemene richtlijnen

Naast deze financiële vertrekpunten is er een aantal algemene richtlijnen voor de besteding van het geld. Een van de richtlijnen is dat we voordat we geld uitgeven aan nieuwe plannen er inzicht moet zijn in wat het concreet oplevert voor de inwoners en/of ondernemers en welke kosten er gemaakt worden

Speerpunten

Tot slot staat in de kadernota aangegeven hoe we in 2020 invulling geven aan het coalitie-akkoord en inspelen op actuele ontwikkelingen om sterke sociale structuur te bevorderen, het woon- en leefklimaat te verbeteren, de lokale economie te versterken en onze dienstverlening aan inwoners te verbeteren, burgerinitiatieven de ruimte te geven en onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Gemeenteraad stelt kadernota vast

Op 2 juli heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld. De plannen worden daarna gedetailleerder uitgewerkt in de begroting. De begroting is één van de belangrijkste instrumenten voor de raad. Hierin staat welke plannen er voor 2020 zijn, wat die plannen kosten en welke inkomsten we verwachten. De gemeenteraad besluit in november over de begroting en stelt geld ter beschikking om de plannen en doelen te realiseren. Het college voert vervolgens in 2020 de plannen en doelen uit die in de begroting staan.