HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Gemeente Maasgouw werkt aan nieuw woonwagenbeleid

Gemeente Maasgouw werkt aan nieuw woonwagenbeleid (08-04-2021)

In 2018 is het landelijk beleidskader ‘gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleidskader is provinciaal een woonbehoefteonderzoek gestart om de behoefte aan standplaatsen in beeld te krijgen. Aanvullend hierop heeft gemeente Maasgouw een verdiepend gemeentelijk onderzoek uitgevoerd door in gesprek te gaan met de huidige bewoners van de woonwagenlocaties, de inwonende personen en belangstellenden van 16 jaar en ouder.

Woonwagenstandplaatsen

Op dit moment telt Maasgouw 35 woonwagenstandplaatsen, verdeeld over 10 locaties. Uit het verdiepend onderzoek is naar voren gekomen dat er een aanvullende behoefte is van 23 tot 32 standplaatsen.

Projectplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven om het huidige woonwagenbeleid te vernieuwen en om te komen met een projectplan voor uitbreiding van het aantal standplaatsen in Maasgouw. Om te komen tot extra standplaatsen is een langdurig traject en is verder onderzoek voor noodzakelijk. Hierbij komen zaken als ruimtelijke mogelijkheden, bestemmingsplannen, eigendom van gronden, aanleg van wegen en parkeerplaatsen, aansluitingen op gas/ water/ elektra en riool, eisen op grond van de woningwet en andere bouwtechnische-, brandveiligheids- en milieueisen, duurzaamheid en financiële consequenties aan de orde. In het projectplan worden oplossingsrichtingen per locatie bepaald met bijbehorende middelen (tijd en geld). Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het projectplan. Naar verwachting gebeurt dit in de raadsvergadering van oktober 2021.